Организиране и изпълнение на дейности по обучение относно прилагането на правилата на Съюза във връзка с микробиологичните критерии и относно мониторинга и контрола на агентите, причиняващи зоонози, в рамките на инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“.

Целта на курса за MCZ (договор № 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) е да се хармонизират подходите и да се разпространяват знания и най-добри практики относно:

  • Модул 2 — Контрол на зоонозите, със специален акцент върху контрола на салмонела при домашни птици и свине и Campylobacter по веригата за производство на месо от домашни птици (курс 2: Зоонози).

Обучението е насочено към участници от компетентните органи на държавите — членки на ЕС (75 %), страните кандидатки (15 %), държавите от ЕАСТ/ЕИП (3 %), ЕПС и потенциалните кандидати.

Сесия Начална дата Крайна дата Местоположение Модул
7 24/05/2021 27/05/2021 Електронна Зоонози
8 12/07/2021 15/07/2021 Електронна Зоонози
9 27/09/2021 30/10/2021 Електронна Зоонози
10 25/04/2022 28/04/2022 Електронна Зоонози
11 23/05/2022 26/05/2022 Електронна Зоонози
12 11/07/2022 14/07/2022 Трим, Ирландия Зоонози
13 17/10/2022 20/10/2022 Венеция, Италия Зоонози
14 21/11/2022 24/11/2022 Силема, Малта Зоонози
Микробиологични критерии и контрол на зоонозите — зоонози