Program odbornej prípravyBTSF v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v hydinárstve – brojlery

Organizácia a realizácia činností odbornej prípravy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na farme, dobrých životných podmienok zvierat v čase usmrcovania zvierat (na bitúnkoch a na účely kontroly chorôb) a dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy.

Celkové ciele kurzov odbornej prípravy BTSF o dobrých životných podmienkach zvierat pri produkcii hydiny – brojlery sú:

  • Zvyšovanie informovanosti a podporovanie všeobecného porozumenia pravidlám EÚ týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa vzťahujú na produkciu hydiny a ošípaných, postupy zabíjania a prepravu na dlhé vzdialenosti,
  • Zabezpečenie konzistentných noriem v celej Únii a vysokej úrovne ich vykonávania,
  • Podpora výmeny osvedčených a najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o kontrolné činnosti v poľnohospodárskych podnikoch.
  • Zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat chovaných na farmách v Európe,
  • Zlepšenie informovanosti o právnych predpisoch EU týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vo vybraných krajinách mimo EÚ,
  • Podporovanie konštruktívneho dialógu medzi zainteresovanými stranami (vrátane prevádzkovateľov podnikov, mimovládnych organizácií a ich zastrešujúcich organizácií) a takisto spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ s cieľom dosiahnuť spoločné úspechy týkajúce sa najspornejších aspektov v rámci výkladu príslušných právnych predpisov.
Zasadnutie Názov Počiatočný dátum Dátum ukončenia
1 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat v hydinárstve – I 13/10/2021 15/10/2021
2 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat v hydinárstve – II 29/11/2021 01/12/2021
3 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat v hydinárstve – III 07/06/2022 09/06/2022
4 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat v hydinárstve – IV 22/11/2023 24/11/2023
Dobré životné podmienky zvierat pri produkcii hydiny – brojlery