Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF για την καλή μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή πουλερικών — κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην εκμετάλλευση, την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (σε σφαγεία και για σκοπούς ελέγχου νόσων) και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά.

Οι γενικοί στόχοι των μαθημάτων κατάρτισης BTSF σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή πουλερικών — κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής είναι οι εξής:

  • Ευαισθητοποίηση και προώθηση κοινής αντίληψης όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων που εφαρμόζονται στην πτηνοτροφία και τη χοιροτροφία, στις πρακτικές σφαγής και στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.
  • Διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ένωση.
  • Προώθηση της ανταλλαγής ορθών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώντων ζώων εκτροφής στην Ευρώπη.
  • Βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επιλεγμένες τρίτες χώρες.
  • Ενθάρρυνση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών, των ΜΚΟ και των κεντρικών οργανώσεών τους), καθώς και κλίματος συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ και εθνικών αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών για την επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις πλέον αμφιλεγόμενες πτυχές της ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών πράξεων.
Ολομέλειας Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία
1 Εικονική ταξινόμηση BTSF για την καλή μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή πουλερικών — I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production — II (Εικονική τάξη για την καλή μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή πουλερικών) — II 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production — III 07/06/2022 09/06/2022
4 Εικονική ταξινόμηση BTSF για την καλή μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή πουλερικών — IV 22/11/2023 24/11/2023
Καλή μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή πουλερικών — κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής