Програма за обучение наBTSF относно хуманното отношение към птиците в птицевъдството — бройлери

Организиране и провеждане на обучения по хуманно отношение към животните в стопанството, хуманно отношение към животните по време на умъртвяване на животни (в кланици и с цел контрол на болестите) и хуманно отношение към животните по време на транспортиране.

Общите цели на курсовете за обучение на BTSF относно хуманното отношение към животните в птицевъдството — бройлери са:

  • Повишаване на осведомеността и насърчаване на общо разбиране на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните, приложими за производството на домашни птици и свине, практиките на клане и транспортирането на дълги разстояния.
  • Осигуряване на последователни и високи стандарти за изпълнение в целия Съюз.
  • Насърчаване на обмена на добри и най-добри практики между държавите — членки на ЕС, по отношение на контролните дейности в земеделските стопанства.
  • Подобряване на условията за хуманно отношение към живите селскостопански животни в Европа.
  • Подобряване на осведомеността относно законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните в избрани държави извън ЕС.
  • Стимулиране на конструктивен диалог между заинтересованите страни (включително стопански субекти, НПО и техните представителни организации), както и климат на сътрудничество между компетентните органи на ЕС и националните компетентни органи извън ЕС за постигане на общи постижения по отношение на най-спорните аспекти при тълкуването на съответните законодателни актове.
Сесия Дял Начална дата Крайна дата
1 Виртуална класна стая по BTSF относно хуманното отношение към животните при производството на домашни птици — I 13/10/2021 15/10/2021
2 Виртуална класна стая по BTSF относно хуманното отношение към животните при производството на домашни птици — II 29/11/2021 01/12/2021
3 Виртуална класна стая по BTSF относно хуманното отношение към животните при производството на домашни птици — III 07/06/2022 09/06/2022
4 Виртуална класна стая по BTSF относно хуманното отношение към животните при производството на домашни птици — IV 22/11/2023 24/11/2023
Хуманно отношение към животните в птицевъдството — бройлери