Program odbornej prípravyBTSF v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v chove ošípaných.

Celkové ciele sú:

  • Prispievanie k zlepšeniu súladu v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú platné právne predpisy EÚ, pokiaľ ide o chov ošípaných.
  • Zabezpečenie konzistentných noriem v celej Únii a vysokej úrovne ich vykonávania,
  • Podpora výmeny osvedčených a najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o kontrolné činnosti v poľnohospodárskych podnikoch.
  • Zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat chovaných na farmách v Európe,
  • Zlepšenie informovanosti o právnych predpisoch EU týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vo vybraných krajinách mimo EÚ,
  • Podporovanie konštruktívneho dialógu medzi zainteresovanými stranami (vrátane prevádzkovateľov podnikov, mimovládnych organizácií a ich zastrešujúcich organizácií) a takisto spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ s cieľom dosiahnuť spoločné úspechy týkajúce sa najspornejších aspektov v rámci výkladu príslušných právnych predpisov.
Zasadnutie Názov Počiatočný dátum Dátum ukončenia
1 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat v chove ošípaných – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat v chove ošípaných – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat v chove ošípaných – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat v chove ošípaných – 4 22/11/2023 24/11/2023
Dobré životné podmienky zvierat pri chove ošípaných