Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF για την καλή μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή χοίρων.

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Συμβολή στη βελτίωση της συμμόρφωσης στους τομείς που καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, όσον αφορά την παραγωγή χοίρων.
  • Διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ένωση.
  • Προώθηση της ανταλλαγής ορθών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώντων ζώων εκτροφής στην Ευρώπη.
  • Βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επιλεγμένες τρίτες χώρες.
  • Ενθάρρυνση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών, των ΜΚΟ και των κεντρικών οργανώσεών τους), καθώς και κλίματος συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ και εθνικών αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών για την επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις πλέον αμφιλεγόμενες πτυχές της ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών πράξεων.
Ολομέλειας Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία
1 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pig production — 1 13/09/2021 15/09/2021
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pig production — 2 16/11/2021 18/12/2021
3 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pig production — 3 08/03/2022 10/03/2022
4 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pig production — 4 22/11/2023 24/11/2023
Καλή μεταχείριση των ζώων στην παραγωγή χοίρων