Celkovým cieľom programu odbornej prípravy v rámci iniciatívy BTSF/kurzu zhromažďovania, riadenia a integrácie dôkazov je šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizika potravinového reťazca, zlepšovať znalosti o tejto komplexnej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

 • Cieľ 1: Podpora znižovania rozdielov v procedurálnych aspektoch hodnotenia rizika
 • Cieľ 2: Prispieť k harmonizácii prístupov k hodnoteniu rizika
 • Cieľ 3: Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu dôvery medzi orgánmi členských štátov pri vzájomnom posudzovaní rizík
 • Cieľ 4: Šírenie najlepších postupov v oblasti riadenia rizík a komunikácie
 • Cieľ 5: Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizácie prístupov

Kurz sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • Úvod do hodnotenia rizík a jeho právneho rámca
 • Získavanie odborných znalostí
 • Implementácia získavania odborných znalostí
 • Preukázanie praxe
 • Komunikácia v praxi

Tento program odbornej prípravy bol navrhnutý pre profily a pozície opísané nižšie. Pred predložením alebo potvrdením prihlášok overte, či sú splnené podmienky účasti.

 • pracovali vo funkčných oblastiach hodnotenia rizík potravinového reťazca s minimálne trojročnou odbornou praxou alebo
 • mať skúsenosti so zavádzaním a vykonávaním hodnotenia rizika potravinového reťazca v príslušnom orgáne (zahŕňajúce oblasti bezpečnosti potravín/krmív, zdravia zvierat alebo dobrých životných podmienok zvierat),
Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia mesto Krajina
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Španielsko
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španielsko
3 11/03/2024 15/03/2024 Viedeň Rakúsko
4 03/02/2025 07/02/2025 Rím Taliansko
Posúdenie rizika – zhromažďovanie, riadenie a integrácia dôkazov