Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για τη συλλογή, τη διαχείριση και την ενσωμάτωση αποδεικτικών στοιχείων είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου της τροφικής αλυσίδας, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και η διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Στόχος 1: Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου
 • Στόχος 2: Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου
 • Στόχος 3: Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου των άλλων κρατών μελών
 • Στόχος 4: Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία
 • Στόχος 5: Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και η εναρμόνιση των προσεγγίσεων

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην αξιολόγηση κινδύνου και το νομικό της πλαίσιο
 • Έμπνευση εξειδικευμένων γνώσεων
 • ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων
 • Απόδειξη της πρακτικής
 • Επικοινωνία στην πράξη

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Να έχουν εργαστεί σε λειτουργικούς τομείς της αξιολόγησης κινδύνου της τροφικής αλυσίδας με τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας ή
 • Είχαν εμπειρία στην κατάρτιση και την εφαρμογή αξιολόγησης κινδύνου για την τροφική αλυσίδα σε αρμόδια αρχή (που καλύπτει τομείς της ασφάλειας των τροφίμων/ζωοτροφών, της υγείας των ζώων ή της καλής μεταχείρισης των ζώων)
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα Νεκρή γραμμή
1 11/03/2024 15/03/2024 Βιέννη Αυστρία 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Ρώμη Ιταλία 31/01/2025
Συλλογή, διαχείριση και ενσωμάτωση αποδεικτικών στοιχείων