Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF/του μαθήματος για τη συλλογή, τη διαχείριση και την ενσωμάτωση αποδεικτικών στοιχείων είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον σύνθετο τομέα εργασίας και η διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Στόχος 1: Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της εκτίμησης κινδύνου
 • Στόχος 2: Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου
 • Στόχος 3: Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκατέρωθεν εκτιμήσεις κινδύνου
 • Στόχος 4: Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία
 • Στόχος 5: Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών με σκοπό την αύξηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης και την εναρμόνιση των προσεγγίσεων

Το μάθημα πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην εκτίμηση κινδύνου και το νομικό της πλαίσιο
 • Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων
 • Εφαρμογή της άντλησης ειδικών γνώσεων
 • Επίδειξη της πρακτικής
 • Η επικοινωνία στην πράξη

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Παρακαλείσθε να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • έχουν εργαστεί σε λειτουργικούς τομείς της αξιολόγησης κινδύνου της τροφικής αλυσίδας με τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας ή
 • Διαθέτει πείρα στην εκπόνηση και εφαρμογή αξιολόγησης κινδύνου για την τροφική αλυσίδα σε αρμόδια αρχή (που καλύπτει τομείς της ασφάλειας των τροφίμων/ζωοτροφών, της υγείας ή της καλής μεταχείρισης των ζώων)
Συνεδρία Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
1 14/11/2022 18/11/2022 Βαλένθια Ισπανία
2 12/12/2022 16/12/2022 Βαλένθια Ισπανία
3 11/03/2024 15/03/2024 Βιέννη Αυστρία
4 03/02/2025 07/02/2025 Ρώμη Ιταλία
Εκτίμηση κινδύνου — Συλλογή, διαχείριση και ενσωμάτωση αποδεικτικών στοιχείων