Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om miljöriskbedömning är att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

 • Mål 1: Främjande av minskade skillnader i förfarandemässiga aspekter av riskbedömning
 • Mål 2: Bidra till harmonisering av riskbedömningsmetoder
 • Mål 3: Bidra till att öka insynen och skapa förtroende mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Mål 4: Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation
 • Mål 5: Främja erfarenhetsutbyte i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.

Kursen tar upp följande ämnen:

— Införande av miljöriskbedömning i EU:s olika lagstiftning. Kursen kommer att förklara grunderna för hur ERA ska genomföras. Särskilt följande:

 • titta på de olika aspekterna av miljö och miljö,
 • övningar i problemformulering för att bättre identifiera de miljöaspekter som behöver skyddas från skada, i enlighet med de miljöskyddsmål som fastställs i EU-lagstiftningen.
 • hur man väljer ut icke-målorganismer för riskbedömningsstudier och hur relevanta belägg ska samlas in. Den kommer att omfatta tillämpning och användning av statistik för mätbara endpoint-resultat med lämplig tolkning av den biologiska relevansen av statistiskt signifikanta resultat.
 • bedömning av miljöexponering. För varje del av miljön kan scenariomodeller väljas för att generera data och koppla miljöexponeringsbedömningar till miljöeffekter.
 • livscykelanalys. Vilda djurs utvecklingsstadier är kopplade till deras tidsmässiga och rumsliga utbredning när exponeringsmönstren är kända, och man kan undersöka om exponeringen sannolikt kommer att ha en skadlig effekt i ett särskilt känsligt levnadsstadium, med efterföljande effekter på populationsnivå, med hjälp av lämpliga modelleringsverktyg.

— Kort introduktion till riskmeddelandet.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

Deltagare måste

 • Ha arbetat inom funktionella områden för riskbedömning av livsmedelskedjan med minst 3 års yrkeserfarenhet, eller
 • Ha erfarenhet av att inrätta och genomföra riskbedömningar av livsmedelskedjan vid en behörig myndighet (som omfattar livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd).
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanien
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lettland
Miljöriskbedömning