Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om miljöriskbedömning är att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning i livsmedelskedjan, förbättra kunskapen om detta komplexa arbetsområde och säkerställa konsekventa och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

 • Mål 1: Främjande av minskning av avvikelser i förfarandeaspekterna av riskbedömningen
 • Mål 2: Bidra till harmoniseringen av riskbedömningsmetoder
 • Mål 3: Bidra till att öka transparensen och bygga upp förtroendet mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar
 • Mål 4: Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation
 • Mål 5: Främja erfarenhetsutbyte för att höja nivån på sakkunskapen och harmonisera tillvägagångssätten.

Kursen behandlar följande ämnen:

- Inledning om miljöriskbedömning enligt olika EU-rättsakter. Kursen kommer att förklara grunderna i hur man genomför ERA. I synnerhet gäller följande:

 • titta på olika aspekter av miljön och olika delar av miljön,
 • övningar i problemformulering för att bättre identifiera de aspekter av miljön som behöver skyddas från skada, i enlighet med de miljöskyddsmål som fastställs i EU-lagstiftningen,
 • Hur man gör urvalet av icke-målorganismer för riskbedömningsutvärderingsstudier och hur man samlar in relevanta bevis. Den kommer att omfatta tillämpning och användning av statistik för mätbara resultatmått med lämplig tolkning av den biologiska relevansen av statistiskt signifikanta resultat.
 • Bedömning av miljöexponering. För var och en av miljökomponenterna kan scenariomodeller väljas för att generera data och koppla bedömningen av miljöexponering till miljöpåverkan.
 • Livsstadieanalys. Livsfasanalys blir mest relevant när exponeringsmönster är kända, och man kan undersöka om exponering sannolikt kommer att ha en skadlig effekt på ett särskilt känsligt livsstadium, med efterföljande effekter på populationsnivå, med hjälp av lämpliga modelleringsverktyg.
 • Kort introduktion till riskkommunikation.

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

Deltagarna måste

 • Har arbetat inom funktionella områden av riskbedömning av livsmedelskedjan med minst tre års yrkeserfarenhet eller
 • Har erfarenhet av att inrätta och genomföra riskbedömningar av livsmedelskedjan vid en behörig myndighet (som omfattar områden som livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd).
Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
1 29/11/2021 03/12/2021 online --
2 14/03/2022 18/03/2022 online --
3 06/06/2022 10/06/2022 online --
4 30/01/2023 03/02/2023 Warszawa Polen
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanien
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lettland
Miljöriskbedömning