Glavni cilj programa usposabljanja za varnejšo hrano /Curze o oceni tveganja za okolje je razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji.

 • Cilj št. 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj št. 2: Prispevati k harmonizaciji pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevanje k povečanju preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja;
 • Cilj št. 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj št. 5: Spodbujanje izmenjave izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladitev pristopov;

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Predstavitev ocene tveganja za okolje (ERA) v okviru različne zakonodaje EU. Na tečaju bodo pojasnjene osnove za izvajanje ERA. Še zlasti:

 • upoštevanje različnih vidikov okolja in okoljskih oddelkov;
 • vaje v zvezi s problematičnim oblikovanjem za boljšo opredelitev vidikov okolja, ki jih je treba zaščititi pred škodo, v skladu s cilji varstva okolja, kot jih določa zakonodaja EU;
 • kako izvesti izbor neciljnih organizmov za študije ocene tveganja in kako zbrati ustrezne dokaze. Vključevala bo uporabo in uporabo statistike za merljive končne rezultate z ustrezno razlago biološke pomembnosti statistično pomembnih rezultatov;
 • ocena izpostavljenosti okolja. Za vsak del okolja se lahko izberejo modeli scenarijev za pridobivanje podatkov in povezovanje ocene izpostavljenosti okolju z vplivi na okolje;
 • analiza življenjske faze. Razvojne faze prostoživečih živali in rastlin so povezane z njihovo časovno in prostorsko porazdelitvijo, ko so znani vzorci izpostavljenosti, postane analiza faze življenja najpomembnejša, zato je mogoče z ustreznimi orodji za modeliranje raziskati, ali je verjetno, da bo izpostavljenost škodljivo vplivala na posebej občutljivo življenjsko fazo, s poznejšimi učinki na ravni populacije.

— Kratek uvod v obveščanje o tveganjih.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

Udeleženci morajo upoštevati naslednje:

 • So delali na funkcionalnih področjih ocene tveganja v prehranski verigi z najmanj 3 leti delovnih izkušenj ali
 • Imajo izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi v pristojnem organu (ki zajema področja varnosti hrane/krme, zdravja ali dobrobiti živali).
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španija
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Latvija
Ocena tveganja za okolje