Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o posudzovaní environmentálneho rizika je šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód posudzovania rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

 • Cieľ 1: Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch posudzovania rizík
 • Cieľ 2: Prispieť k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík
 • 6, cieľ 3: Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík
 • Cieľ 4: Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie
 • Cieľ 5: Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov

Kurz sa zaoberá týmito témami:

— Úvod k posudzovaniu environmentálnych rizík (ERA) podľa rôznych právnych predpisov EÚ. Kurz vysvetlí základy vykonávania EVP. Predovšetkým:

 • pohľad na rôzne aspekty zložiek životného prostredia a životného prostredia;
 • formulovanie problémov s cieľom lepšie identifikovať aspekty životného prostredia, ktoré treba chrániť pred poškodením, v súlade s cieľmi ochrany životného prostredia stanovenými v právnych predpisoch EÚ;
 • ako vykonať výber necieľových organizmov na hodnotiace štúdie na posúdenie rizika a ako zhromaždiť relevantné dôkazy. Bude zahŕňať uplatňovanie a používanie štatistiky na merateľné výsledky sledovaných parametrov s primeranou interpretáciou biologickej relevantnosti štatisticky významných výsledkov;
 • posudzovanie environmentálnej expozície. Pre každú zložku životného prostredia možno vybrať modely scenárov na generovanie údajov a prepojenie posudzovania environmentálnej expozície s účinkami na životné prostredie;
 • analýza životného cyklu. Vývojové štádiá voľne žijúcich zvierat sú spojené s ich časovou a priestorovou distribúciou analýza životného štádia sa stáva najrelevantnejšou, keď sú známe modely expozície, a možno preskúmať, či je pravdepodobné, že expozícia bude mať škodlivý účinok v osobitne citlivej fáze života s následnými účinkami na úroveň populácie s použitím vhodných modelovacích nástrojov.

— Krátky úvod do oznámenia o rizikách.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

Účastníci musia:

 • Pracovali vo funkčných oblastiach hodnotenia rizík potravinového reťazca s minimálne trojročnou odbornou praxou alebo
 • Mať skúsenosti so zavádzaním a vykonávaním hodnotenia rizík potravinového reťazca v príslušnom orgáne (zahŕňajúce oblasti bezpečnosti potravín/krmív, zdravia zvierat alebo dobrých životných podmienok zvierat).
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španielsko
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lotyšsko
Posúdenie environmentálneho rizika