Głównym celem programu szkoleniowego BTSF/kursu w zakresie oceny ryzyka środowiskowego jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania zasad i metod oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, poszerzanie wiedzy na temat tego złożonego obszaru pracy oraz zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii Europejskiej.

 • Cel 1: Promowanie zmniejszania rozbieżności w proceduralnych aspektach oceny ryzyka
 • Cel 2: Przyczynianie się do harmonizacji podejść do oceny ryzyka
 • Cel 3: Przyczynianie się do zwiększenia przejrzystości i budowania zaufania między organami państw członkowskich do wzajemnych ocen ryzyka
 • Cel 4: Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem i komunikacji
 • Cel 5: Promowanie wymiany doświadczeń w celu podniesienia poziomu wiedzy fachowej i harmonizacji podejść

Kurs dotyczy następujących tematów:

Wprowadzenie do oceny ryzyka dla środowiska (ERA) w ramach różnych przepisów UE. Kurs wyjaśni podstawy prowadzenia ERA. W szczególności:

 • analiza różnych aspektów środowiska i elementów środowiska;
 • ćwiczenia w formułowaniu problemów w celu lepszej identyfikacji aspektów środowiska, które należy chronić przed szkodami, zgodnie z celami ochrony środowiska określonymi w prawodawstwie UE;
 • jak przeprowadzać selekcję organizmów niebędących przedmiotem zwalczania na potrzeby badań oceniających ryzyko oraz jak gromadzić odpowiednie dowody. Obejmie to zastosowanie i wykorzystanie statystyk do mierzalnych wyników punktu końcowego z odpowiednią interpretacją biologicznego znaczenia statystycznie istotnych wyników;
 • ocena narażenia środowiskowego. W odniesieniu do każdego elementu środowiska można wybrać modele scenariuszy w celu wygenerowania danych i powiązania oceny narażenia środowiskowego ze skutkami środowiskowymi;
 • analiza etapu życia. Etapy rozwoju dzikiej fauny i flory są powiązane z ich czasowym i przestrzennym rozmieszczeniem Analiza etapu życia staje się najbardziej istotna, gdy znane są wzorce narażenia, i można zbadać, czy narażenie może mieć szkodliwy wpływ na szczególnie wrażliwym etapie życia, z późniejszymi skutkami na poziomie populacji, przy użyciu odpowiednich narzędzi modelowania.
 • Krótkie wprowadzenie do komunikacji ryzyka.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany z myślą o profilach i stanowiskach opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami kwalifikacji.

Uczestnicy muszą:

 • pracował w obszarach funkcjonalnych oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym lub
 • Posiadały doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym we właściwym organie (obejmującej obszary bezpieczeństwa żywności/pasz, zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt).
Sesja Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Państwo
1 29/11/2021 03/12/2021 online --
2 14/03/2022 18/03/2022 online --
3 06/06/2022 10/06/2022 online --
4 30/01/2023 03/02/2023 Warszawa Polska
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Hiszpania
2 09/09/2024 13/09/2024 Ryga
Łotwa
Ocena ryzyka środowiskowego