Het belangrijkste doel van het BTSF Training Programme/Course on Environmental Risk Assessment is het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor de risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en hoge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

 • Doelstelling 1: Bevordering van het verminderen van discrepanties in procedurele aspecten van risicobeoordeling
 • Doelstelling 2: Bijdragen tot de harmonisatie van de risicobeoordelingsbenaderingen
 • Doelstelling 3: Bijdragen aan het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen
 • Doelstelling 4: Beste praktijken voor risicobeheer en communicatie verspreiden
 • Doelstelling 5: De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het niveau van deskundigheid en de harmonisatie van benaderingen te vergroten

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

— Inleiding over milieurisicobeoordeling (EOR) in het kader van de verschillende EU-wetgeving. De cursus zal de basisprincipes van het uitvoeren van ERA uitleggen. In het bijzonder:

 • kijken naar de verschillende aspecten van de milieu- en milieucompartimenten;
 • oefeningen bij het formuleren van problemen om de milieuaspecten beter in kaart te brengen die tegen schade moeten worden beschermd, overeenkomstig de milieubeschermingsdoelstellingen van de EU-wetgeving;
 • hoe de selectie van niet-doelorganismen voor risicobeoordelingsstudies kan worden uitgevoerd en hoe relevant bewijsmateriaal kan worden verzameld. Het omvat de toepassing en het gebruik van statistieken op de meetbare eindpuntenresultaten met een passende interpretatie van de biologische relevantie van statistisch significante resultaten;
 • beoordeling van de milieublootstelling. Voor elk van de milieucompartimenten kunnen scenariomodellen worden geselecteerd om gegevens te genereren en de milieueffectbeoordeling te koppelen aan milieueffecten;
 • analyse van de levensfase. De ontwikkelingsstadia van wilde dieren zijn gekoppeld aan hun temporele en ruimtelijke spreiding De analyse van de levensfase wordt het meest relevant wanneer blootstellingspatronen bekend zijn, en men kan onderzoeken of blootstelling waarschijnlijk een schadelijk effect zal hebben in een specifiek gevoelige levensfase, met daaropvolgende effecten op populatieniveau, met behulp van geschikte modelleringsinstrumenten.
 • Korte inleiding tot risicocommunicatie.

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

Deelnemers moeten:

 • Hebben gewerkt op functionele gebieden van de risicobeoordeling van de voedselketen met een minimum van 3 jaar beroepservaring of
 • Ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van de risicobeoordeling van de voedselketen in een bevoegde autoriteit (die betrekking heeft op de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn).
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
1 29/11/2021 03/12/2021 online
2 14/03/2022 18/03/2022 online
3 06/06/2022 10/06/2022 online
4 30/01/2023 03/02/2023 Warschau Polen
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanje
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Letland
Milieurisicobeoordeling