Het hoofddoel van het BTSF-opleidingsprogramma / cursus inzake milieurisicobeoordeling is het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

 • Doelstelling 1: Bevordering van het verminderen van discrepanties in procedurele aspecten van risicobeoordeling
 • Doelstelling 2: Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen
 • Doelstelling 3: Bijdragen tot meer transparantie en vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen
 • Doelstelling 4: Beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie verspreiden
 • Doelstelling 5: De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van benaderingen te vergroten

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

— Inleiding over milieurisicobeoordeling (ERA) in het kader van de verschillende EU-wetgeving. In de cursus wordt uitgelegd hoe het ERA moet worden uitgevoerd. Met name:

 • kijken naar de verschillende aspecten van het milieu en milieucompartimenten;
 • oefeningen bij het formuleren van problemen om beter in kaart te brengen welke aspecten van het milieu moeten worden beschermd tegen schade, overeenkomstig de doelstellingen op het gebied van milieubescherming zoals vastgelegd in de EU-wetgeving;
 • hoe de selectie van niet-doelorganismen voor risicobeoordelingsstudies moet worden uitgevoerd en hoe relevant bewijsmateriaal kan worden verzameld. Het omvat de toepassing en het gebruik van statistieken op de meetbare eindpuntresultaten met een passende interpretatie van de biologische relevantie van statistisch significante resultaten;
 • beoordeling van de blootstelling aan het milieu. Voor elk van de milieucompartimenten kunnen scenariomodellen worden geselecteerd om gegevens te genereren en de milieublootstellingsbeoordeling te koppelen aan milieueffecten;
 • levenscyclusanalyse. De ontwikkelingsstadia van in het wild levende dieren houden verband met hun temporele en ruimtelijke verspreidingsanalyse wordt het relevantst wanneer de blootstellingspatronen bekend zijn, en er kan worden onderzocht of blootstelling waarschijnlijk een schadelijk effect zal hebben in een specifiek gevoelige levensfase, met latere effecten op populatieniveau, met behulp van passende modelleringsinstrumenten.

— Korte inleiding tot risicocommunicatie.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

Deelnemers moeten:

 • Hebben gewerkt op functionele gebieden van risicobeoordeling van de voedselketen, met minimaal 3 jaar beroepservaring, of
 • Ervaring hebben opgedaan met het opzetten en uitvoeren van risicobeoordelingen van de voedselketen in een bevoegde autoriteit (op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn).
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanje
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Letland
Milieurisicobeoordeling