BTSF mācību programmas/ Vides riska novērtēšanas kursu galvenais mērķis ir izplatīt paraugpraksi pārtikas ķēdes riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

 • Mērķis — Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos
 • Mērķis Nr. 2: Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu
 • Mērķis: Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem
 • Mērķis Nr. 4. Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi
 • Mērķis Nr. 5. Veicināt pieredzes apmaiņu, lai paaugstinātu zināšanu līmeni un saskaņotu pieejas

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

Ievads par vides riska novērtējumu (ERA) saskaņā ar dažādiem ES tiesību aktiem. Kursā tiks izskaidroti EPT darbības pamatprincipi. Konkrēti:

 • aplūkojot dažādos vides un vides aspektus;
 • veikt pasākumus problēmu formulēšanā, lai labāk noteiktu vides aspektus, kas jāaizsargā no kaitējuma, saskaņā ar ES tiesību aktos noteiktajiem vides aizsardzības mērķiem;
 • kā veikt nemērķa organismu atlasi riska novērtēšanas pētījumiem un kā savākt attiecīgus pierādījumus. Tas ietvers statistikas piemērošanu un izmantošanu attiecībā uz izmērāmiem beigupunktu rezultātiem, pienācīgi interpretējot statistiski nozīmīgu rezultātu bioloģisko nozīmīgumu;
 • vides eksponētības novērtējums. Katram vides segmentam var izvēlēties scenāriju modeļus, lai iegūtu datus un sasaistītu vides ietekmes novērtējumu ar ietekmi uz vidi;
 • aprites posma analīze. Savvaļas dzīvnieku un augu attīstības posmi ir saistīti ar to laika un telpiskā sadalījuma analīzi dzīves cikla posmā, kad ir zināmi iedarbības modeļi, un, izmantojot piemērotus modelēšanas rīkus, var izpētīt, vai ekspozīcijai varētu būt kaitīga ietekme īpaši jutīgā dzīves posmā ar sekojošu ietekmi populācijas līmenī.

Īss ievads Riska paziņojumā.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

Darbiniekiem ir pienākums:

 • Ir strādājuši pārtikas aprites riska novērtēšanas funkcionālajās jomās ar vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi, vai
 • Ir bijusi pieredze pārtikas aprites riska novērtējuma izveidē un īstenošanā kompetentajā iestādē (kas aptver pārtikas/barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības jomas).
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 13/11/2023 17/11/2023 Valensijas Spānija
2 09/09/2024 13/09/2024 Rīga
Latvijā
Vides riska novērtējums