Κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου BTSF είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και η εξασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Στόχος 1: Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου
 • Στόχος 2: Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου
 • Στόχος 3: Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου του άλλου κράτους μέλους
 • Στόχος 4: Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία
 • Στόχος 5: Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

— Εισαγωγή σχετικά με την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου (ERA) στο πλαίσιο των διαφόρων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Ο κύκλος μαθημάτων θα εξηγήσει τα βασικά στοιχεία του τρόπου διεξαγωγής του ΕΧΕ. Ειδικότερα:

 • εξέταση των διαφόρων πτυχών του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνιστωσών·
 • ασκήσεις όσον αφορά τη διατύπωση προβλημάτων για τον καλύτερο προσδιορισμό των πτυχών του περιβάλλοντος που πρέπει να προστατεύονται από βλάβες, σύμφωνα με τους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ·
 • τον τρόπο διεξαγωγής της επιλογής των μη στοχευόμενων οργανισμών για μελέτες αξιολόγησης της επικινδυνότητας και τον τρόπο συλλογής σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Θα περιλαμβάνει την εφαρμογή και τη χρήση στατιστικών για τα μετρήσιμα τελικά αποτελέσματα με την κατάλληλη ερμηνεία της βιολογικής σημασίας των στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων·
 • εκτίμηση της περιβαλλοντικής έκθεσης. Για καθένα από τα στοιχεία του περιβάλλοντος, μπορούν να επιλεγούν μοντέλα σεναρίων για την παραγωγή δεδομένων και τη σύνδεση της εκτίμησης της περιβαλλοντικής έκθεσης με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις·
 • ανάλυση του σταδίου ζωής. Τα στάδια ανάπτυξης της άγριας πανίδας συνδέονται με τη χρονική και χωρική κατανομή τους, η ανάλυση του σταδίου ζωής καθίσταται πιο σημαντική όταν είναι γνωστά τα πρότυπα έκθεσης, και μπορεί να διερευνηθεί κατά πόσον η έκθεση είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο στάδιο της ζωής, με επακόλουθες επιπτώσεις σε επίπεδο πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία μοντελοποίησης.

— Σύντομη εισαγωγή στην ανακοίνωση σχετικά με τους κινδύνους.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει:

 • Έχουν εργαστεί σε λειτουργικούς τομείς της αξιολόγησης κινδύνου της τροφικής αλυσίδας με τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας ή
 • Να διαθέτουν πείρα στη δημιουργία και την εφαρμογή της αξιολόγησης κινδύνου στην τροφική αλυσίδα σε αρμόδια αρχή (που καλύπτει τομείς της ασφάλειας των τροφίμων/ζωοτροφών, της υγείας ή της καλής μεταχείρισης των ζώων).
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 13/11/2023 17/11/2023 Βαλένθια Ισπανία
2 09/09/2024 13/09/2024 Ρίγα
Λετονία
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων