Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset i miljørisikovurdering er at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

 • Målsætning 1: Fremme af mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering
 • Målsætning 2: Bidrage til harmonisering af risikovurderingsmetoder
 • Målsætning 3: Bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger
 • Målsætning 4: Formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation
 • Målsætning 5: Fremme erfaringsudveksling for at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen af tilgange

Kurset behandler følgende emner:

— Introduktion til miljørisikovurdering (ERA) under de forskellige EU-retsakter. Kurset vil forklare de grundlæggende principper for, hvordan det europæiske forskningsrum skal gennemføres. Især:

 • se på de forskellige aspekter af miljø og delmiljøer
 • øvelser i problemformulering for bedre at kunne identificere de miljøaspekter, der skal beskyttes mod skader, i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesmålene i EU-lovgivningen
 • hvordan udvælges organismer uden for målgruppen til risikovurderingsevalueringsundersøgelser, og hvordan relevant dokumentation indsamles. Den vil omfatte anvendelse og anvendelse af statistikker på målelige endepunktsresultater med passende fortolkning af den biologiske relevans af statistisk signifikante resultater
 • vurdering af eksponering for miljøet. For hvert delmiljø kan der vælges scenariemodeller med henblik på at generere data og sammenkæde eksponeringsvurderingen med miljøvirkninger.
 • analyse af livsfasen. Dyrets udviklingsstadier er forbundet med deres tidsmæssige og rumlige fordeling livscyklusanalyse bliver mest relevant, når eksponeringsmønstre er kendt, og man kan undersøge, om eksponering sandsynligvis vil have en skadelig virkning på et særligt følsomt livsstadium med efterfølgende virkninger på populationsniveau ved hjælp af passende modelleringsværktøjer.

Kort introduktion til risikokommunikation.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

Deltagerne skal:

 • Have arbejdet inden for funktionelle områder af risikovurdering af fødevarekæden med mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Have erfaring med at udarbejde og gennemføre risikovurderinger af fødevarekæden hos en kompetent myndighed (som dækker fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd).
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanien
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Letland
Miljørisikovurdering