Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet/-kurset om miljørisikovurdering er at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

 • Målsætning 1: Fremme af mindskelse af uoverensstemmelser i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering
 • Målsætning 2: Bidrage til harmoniseringen af risikovurderingsmetoder
 • Målsætning 3: Bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid mellem medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger
 • Målsætning 4: Formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation
 • Målsætning 5: Fremme udveksling af erfaringer med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen af tilgange

Kurset omhandler følgende emner:

- Indledning om miljørisikovurdering (ERA) i henhold til de forskellige EU-retsakter. Kurset vil forklare det grundlæggende i, hvordan man gennemfører EFR. Det drejer sig navnlig om:

 • at se på de forskellige aspekter af miljøet og delmiljøerne
 • øvelser i problemformulering for bedre at identificere de miljøaspekter, der skal beskyttes mod skader, i overensstemmelse med de miljøbeskyttelsesmål, der er fastsat i EU-lovgivningen
 • hvordan man udvælger organismer uden for målgruppen til risikovurderingsundersøgelser, og hvordan man indsamler relevant dokumentation. Den vil omfatte anvendelse og anvendelse af statistikker på de målbare effektparameterresultater med en passende fortolkning af den biologiske relevans af statistisk signifikante resultater
 • vurdering af eksponeringen af miljøet. For hvert delmiljø kan der vælges scenariemodeller til generering af data og til sammenkædning af vurdering af miljøeksponering med miljøvirkninger.
 • analyse af livsstadiet. Dyrelivets udviklingsstadier er forbundet med deres tidsmæssige og rumlige fordeling Livsstadieanalyse bliver mest relevant, når eksponeringsmønstre er kendt, og man kan undersøge, om eksponering sandsynligvis vil have en skadelig virkning på et særligt følsomt livsstadium med efterfølgende virkninger på populationsniveau ved hjælp af passende modelleringsværktøjer.
 • Kort introduktion til risikokommunikation.

Dette uddannelsesprogram er designet til de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgninger.

Deltagerne skal:

 • have arbejdet inden for funktionelle områder af risikovurdering af fødevarekæden med mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • have erfaring med udarbejdelse og gennemførelse af risikovurdering af fødevarekæden hos en kompetent myndighed (som dækker områder inden for fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd).
Møde Startdato Slutdato City Land
1 29/11/2021 03/12/2021 online --
2 14/03/2022 18/03/2022 online --
3 06/06/2022 10/06/2022 online --
4 30/01/2023 03/02/2023 Warszawa Polen
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanien
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Letland
Miljørisikovurdering