Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course o posuzování rizik pro životní prostředí je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšit znalosti o této složité oblasti práce a zajistit jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech posuzování rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl č. 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zaměřuje na tato témata:

— Úvod k hodnocení rizik pro životní prostředí (ERA) v rámci různých právních předpisů EU. Kurz objasní základy fungování Evropské agentury pro železnice. Konkrétně:

 • zkoumání různých aspektů životního prostředí a složek životního prostředí;
 • cvičení při formulování problémů s cílem lépe určit aspekty životního prostředí, které je třeba chránit před poškozením, v souladu s cíli ochrany životního prostředí stanovenými v právních předpisech EU;
 • jak provádět výběr necílových organismů pro studie hodnocení rizik a jak shromáždit relevantní důkazy. Bude zahrnovat uplatňování a používání statistik na měřitelné výsledky sledovaných ukazatelů s vhodnou interpretací biologického významu statisticky významných výsledků;
 • posouzení expozice v životním prostředí. Pro každou složku životního prostředí lze zvolit modely scénářů s cílem získat údaje a propojit hodnocení expozice životního prostředí s účinky na životní prostředí;
 • analýza životního cyklu. Fáze vývoje volně žijících živočichů jsou spojeny s jejich časovou a prostorovou distribucí analýzy životního cyklu, jsou-li známy vzorce expozice, a lze pomocí vhodných modelovacích nástrojů zjistit, zda je pravděpodobné, že expozice bude mít škodlivý účinek ve zvláště citlivé fázi života s následnými účinky na úrovni populace.

Krátký úvod ke sdělení o rizicích.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

Osoby účastnící se operativních činností musí:

 • Pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s nejméně tříletou odbornou praxí nebo
 • Mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce v příslušném orgánu (v oblastech bezpečnosti potravin/krmiv, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat).
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španělsko
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lotyšsko
Posouzení rizika pro životní prostředí