Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om riskbedömning i nutrition är följande:

 • att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

De utökade målen för denna utbildningsverksamhet är följande:

 • Främja utbyte av erfarenheter i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.
 • Bidra till att öka öppenheten och bygga upp förtroendet mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Bidra till harmoniseringen av metoderna för riskbedömning.
 • Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation.
 • Att främja en minskning av skillnaderna i de förfarandemässiga aspekterna av riskbedömning.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Bedömning av intaget via kosten
 • Bedömning av näringsintag
 • Makro- och mikronäringsämnen
 • Referensvärden för kosten
 • Tolererbar övre intagsnivå
 • Riskkaraktärisering
 • Rapportering
 • Tidigarelägga metoder för bedömning av intag
 • Nya livsmedel
 • Risk/nytta-bedömning
 • Riskkommunikation

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Yrkeserfarenhet från nationella myndigheter och offentliga institutioner (inbegripet så kallade ”artikel 36 i förordning 178/2002” -organisationer) som arbetar med riskbedömning av livsmedelskedjan.
 • Erfarenhet inom det särskilda området för riskbedömning i näringshänseende
 • Erfarenhet av krisutredning och krishantering
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Spanien
3 04/12/2023 08/12/2023 Rom Italien
4 21/10/2024 25/10/2024 Wien Österrike
Riskbedömning i näringslära