Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o hodnotení rizika v oblasti výživy je:

 • šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

Rozšírené ciele tejto odbornej prípravy sú:

 • Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov.
 • Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík.
 • Prispievať k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík.
 • Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie.
 • Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch hodnotenia rizík.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Posúdenie príjmu potravy
 • Posúdenie príjmu živín
 • Makroživiny a mikroživiny
 • Referenčné hodnoty v strave
 • Prípustná horná hranica príjmu
 • Charakterizácia rizika
 • Podávanie správ
 • Predbežné metódy posudzovania príjmu
 • Nové potraviny
 • Hodnotenie rizík a prínosov
 • Komunikácia rizík

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Odborná prax vo vnútroštátnych orgánoch a verejných inštitúciách (vrátane tzv. organizácií podľa článku 36 nariadenia č. 178/2002) zapojených do posudzovania rizík potravinového reťazca
 • Skúsenosti v špecifickej oblasti hodnotenia rizika v oblasti výživy
 • Skúsenosti s krízovým vyšetrovaním a krízovým riadením
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Španielsko
3 04/12/2023 08/12/2023 Rím Taliansko
4 21/10/2024 25/10/2024 Viedeň Rakúsko
Hodnotenie rizika vo výžive