Ο κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης του BTSF /του κύκλου μαθημάτων για την αξιολόγηση κινδύνου στον τομέα της διατροφής είναι:

 • διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον σύνθετο τομέα εργασίας και εξασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εκτεταμένοι στόχοι αυτής της δραστηριότητας κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων.
 • Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου των άλλων κρατών μελών.
 • Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου.
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία.
 • Στην προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης
 • Αξιολόγηση της πρόσληψης θρεπτικών ουσιών
 • Μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά στοιχεία
 • Διατροφικές τιμές αναφοράς
 • Ανεκτό ανώτερο επίπεδο πρόσληψης
 • Χαρακτηρισμός κινδύνου
 • Υποβολή εκθέσεων
 • Εκ των προτέρων μέθοδοι αξιολόγησης της πρόσληψης
 • Νέα τρόφιμα
 • Αξιολόγηση κινδύνου-οφέλους
 • Κοινοποίηση κινδύνων

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Επαγγελματική πείρα σε εθνικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «οργανώσεων του άρθρου 36 του κανονισμού 178/2002») που συμμετέχουν στην αξιολόγηση κινδύνου της τροφικής αλυσίδας
 • Πείρα στον ειδικό τομέα της αξιολόγησης του κινδύνου στον τομέα της διατροφής
 • Πείρα στη διερεύνηση και διαχείριση κρίσεων
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 01/11/2021 05/11/2021 διαδικτυακά
2 12/06/2022 16/06/2022 Βαρκελώνη Ισπανία
3 04/12/2023 08/12/2023 Ρώμη Ιταλία
4 21/10/2024 25/10/2024 ΒΙΕΝΝΗ Αυστρία
Εκτίμηση κινδύνου στη διατροφή