De övergripande målen för BTSF:s utbildningskurs om gränskontrollstationer: Importkontroller av livsmedel av animaliskt ursprung och sammansatta produkter är följande:

 • Att sprida bästa praxis för importkontrollförfaranden, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela unionen.
 • Att underlätta övergången till det nya system som utgörs av förordningen om offentlig kontroll och de omfattande regler som är uppbyggda kring det.
 • Att fördjupa sig i de rättsliga kraven och förfarandena för offentlig gränskontroll, som omfattar teoretiskt innehåll och rättsliga krav men som inbegriper en praktisk strategi för att säkerställa en god förståelse av den nuvarande ramen,
 • Att underlätta utvecklingen av en harmoniserad strategi för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, som erbjuder en miljö och atmosfär där delegaterna kan dela med sig av sina erfarenheter av problem som de stöter på under sitt dagliga arbete,
 • Att föra fram gemensamma problem och erfarenheter för att hitta gemensamma lösningar, bästa praxis och hitta alternativa och förbättrade arbetssätt på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt,
 • Att förse deltagarna med de verktyg och det material som krävs för att sprida den kunskap som förvärvats genom kursen till kollegor i sina hemländer.
 • Främja förbindelserna mellan gränsövergångsställena.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Utvalda aspekter av EU-lagstiftningen, särskilt där det kan vara svårt att tolka, t.ex. regler om djurskydd och andra miljörelaterade områden (Cites, invasiva främmande arter), världen över hästdjur, icke-kommersiell införsel av sällskapsdjur, icke-harmoniserade djur, regler för sammansatta produkter, personliga försändelser (bagage, post-/budpaket), övervakningsplaner), regler om prover, destruktion av köksavfall och andra animaliska produkter från fartyg och andra transportmedel.
 • Praktiska aspekter av genomförandeförfaranden (bästa praxis) för kontroller av import/transitering av produkter (dokumentkontroller, återinförsel av unionssändningar, kanalisering, provtagning av sändningar, laboratorietester, utökade kontroller, sändningar som inte uppfyller kraven osv.)
 • Samarbete med tullmyndigheter, insamling av underrättelser, riskbedömningsförfaranden och informationsutbyte med andra behöriga myndigheter
 • Användning av it-system (Traces)
 • Diskussionsgrupper eller gemensamma problem med veterinärkontroller och deras lösning, särskilt när det gäller överträdelseförfaranden, beslut som ska fattas och hur de ska verkställas

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Offentlig kontrollpersonal från relevanta behöriga myndigheter som arbetar med eller deltar i gränskontrollstationerna (kusthamnar, flygplatser och vägar/järnvägar).
 • Deltagarna måste vara nyanlända deltagare med grundläggande kunskaper om offentliga gränskontroller eller deltagare med praktiska kunskaper om offentlig gränskontroll. Alla ska arbeta vid en gränskontrollstation eller arbeta på lokal eller central nivå med ansvar för importkontroller.
 • Deltagarna ska registrera sig för den typ av kurs (livsmedel av animaliskt ursprung och kompositprodukter eller levande djur) som de är intresserade av oavsett vilken typ av gränskontrollstation (flygplats/hamn/väg/järnväg) de arbetar vid eller har erfarenhet av.
 • Deltagarna måste kunna tillhandahålla utbildning till andra kollegor och dela med sig av erfarenheterna efter deras deltagande i utbildningen.
 • Deltagarna måste kunna förstå och tala engelska för att kunna delta aktivt i utbildningen.
Session Startdatum Slutdatum Kurs Ort Ett land
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO, CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO, CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO, CP Algeciras Spanien
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO, CP Algeciras  Spanien
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO, CP Antwerpen  Belgien 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO, CP Algeciras  Spanien 

Omgång 2

Session Startdatum Slutdatum Kurs Ort Ett land
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO, CP Algeciras Spanien
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO, CP Antwerpen Belgien
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO, CP Antwerpen Belgien
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO, CP Algeciras  Spanien
Gränskontrollstationer: Livsmedel av animaliskt ursprung och sammansatta produkter