Celkové ciele kurzu odbornej prípravy BTSF na hraničných kontrolných staniciach: Dovozné kontroly potravín živočíšneho pôvodu a zmiešaných výrobkov sú:

 • Šíriť najlepšie postupy pre postupy kontroly dovozu, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne vykonávacie normy v celej Únii;
 • Uľahčiť prechod na nový systém, ktorý predstavuje NÚK, a komplexný súbor pravidiel vychádzajúcich z neho;
 • Dôkladne sa zaoberať právnymi požiadavkami a postupmi týkajúcimi sa úradných hraničných kontrol, ktoré sa týkajú teoretického obsahu a právnych požiadaviek, ale vrátane praktického prístupu na zabezpečenie dobrého pochopenia súčasného rámca;
 • Uľahčiť rozvoj harmonizovaného prístupu k úradným kontrolám na hraničných priechodoch, ktorý ponúka prostredie a atmosféru, v ktorej si delegáti môžu vymieňať skúsenosti a problémy, s ktorými sa stretávajú počas svojej každodennej práce;
 • Predložiť spoločné problémy a skúsenosti s cieľom nájsť spoločné riešenia, najlepšie postupy a nájsť alternatívne a lepšie spôsoby práce účinnejšie a efektívnejšie;
 • Poskytnúť účastníkom potrebné nástroje a materiály na šírenie poznatkov získaných prostredníctvom kurzu odbornej prípravy kolegom v ich domovských krajinách;
 • Podporovať vzťahy medzi hraničnými priechodmi.

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Vybrané aspekty právnych predpisov EÚ, najmä tam, kde môže byť výklad zložitý, ako sú pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok a iných environmentálnych oblastí (CITES, invázne nepôvodné druhy), svet zvierat čeľade koňovité, nekomerčný vstup spoločenských zvierat, neharmonizovaných zvierat, pravidlá týkajúce sa zmiešaných výrobkov, osobných zásielok (poštové zásielky/poručné zásielky), plány monitorovania), pravidlá týkajúce sa vzoriek, likvidácie kuchynského odpadu a iných odpadových živočíšnych produktov z plavidiel a iných dopravných prostriedkov
 • Praktické aspekty vykonávacích postupov (najlepšia prax) pre kontroly dovozu/tranzitov výrobkov (kontroly dokladov, opätovný vstup zásielok z Únie, preprava, odber vzoriek zo zásielok, laboratórne testy, posilnené kontroly, nevyhovujúce zásielky atď.)
 • Spolupráca s colnými službami, zhromažďovanie spravodajských informácií, postupy posudzovania rizika a výmena informácií s inými príslušnými orgánmi
 • Používanie informačných systémov (TRACES)
 • Diskusné skupiny alebo spoločné problémy týkajúce sa veterinárnych kontrol a ich riešenia, najmä pokiaľ ide o detexty o porušení predpisov, rozhodnutia, ktoré sa majú prijať, a ich presadzovanie

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Pracovníci úradných kontrol z príslušných orgánov, ktorí prevádzkujú alebo sa podieľajú na systémoch kontroly hraničných kontrolných staníc (námorných, letiskových a cestných/železničných).
 • Účastníkmi musia byť noví účastníci so základnými znalosťami o úradných hraničných kontrolách alebo účastníci s pracovnými znalosťami o úradných hraničných kontrolách, všetci pracujú na HKS alebo pracujú na miestnej alebo centrálnej úrovni so zodpovednosťou za kontroly dovozu.
 • Účastníci by sa mali zaregistrovať pre typ kurzu (potraviny živočíšneho pôvodu a zložené výrobky alebo živé zvieratá), v ktorom majú záujem o akýkoľvek typ hraničnej kontrolnej stanice (letisko/prístav/cesta/železnica), v ktorej pracujú alebo majú skúsenosti.
 • Účastníci musia byť schopní poskytovať odbornú prípravu ostatným kolegom a podeliť sa o skúsenosti vyplývajúce z účasti na odbornej príprave.
 • Účastníci musia byť schopní rozumieť angličtine a hovoriť ňou, aby sa mohli aktívne zúčastňovať na odbornej príprave.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Kurz Mesto Krajina
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO & CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO & CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO & CP Algeciras Španielsko
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO & CP Algeciras  Španielsko
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO & CP Antverpách  Belgicko 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO & CP Algeciras  Španielsko 

Fáza 2

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Kurz Mesto Krajina
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO & CP Algeciras Španielsko
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO & CP Antverpách Belgicko
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO & CP Antverpách Belgicko
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO & CP Algeciras  Španielsko
Hraničné kontrolné stanice: Potraviny živočíšneho pôvodu a zmiešané výrobky