Ogólne cele szkolenia w ramach programu BTSF na temat punktów kontroli granicznej: Kontrole przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych obejmują:

 • Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie procedur kontroli przywozu, poszerzanie wiedzy na temat tego złożonego obszaru pracy oraz zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii;
 • Ułatwienie przejścia do nowego systemu reprezentowanego przez rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych oraz kompleksowego zbioru zasad opartych na nim;
 • Należy dogłębniej przeanalizować wymogi prawne i procedury dotyczące urzędowych kontroli granicznych, obejmujące treść teoretyczną i wymogi prawne, ale obejmujące praktyczne podejście w celu zapewnienia dobrego zrozumienia obecnych ram;
 • Ułatwienie opracowania zharmonizowanego podejścia do kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, oferującego środowisko i atmosferę, w której delegaci mogą dzielić się doświadczeniami i problemami napotykanymi podczas codziennej pracy;
 • Przedstawienie wspólnych problemów i doświadczeń w celu znalezienia wspólnych rozwiązań, najlepszych praktyk oraz zebrania alternatywnych i ulepszonych sposobów pracy w sposób bardziej skuteczny i wydajny;
 • Zapewnienie uczestnikom niezbędnych narzędzi i materiałów do rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas szkolenia wśród współpracowników w ich krajach pochodzenia;
 • Promowanie relacji między przejściami granicznymi.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Wybrane aspekty prawodawstwa UE, zwłaszcza tam, gdzie interpretacja może być trudna, takie jak przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt i innych dziedzin środowiska (CITES, inwazyjne gatunki obce), świat koniowatych, niehandlowy wjazd zwierząt domowych, niezharmonizowane zwierzęta, przepisy dotyczące produktów złożonych, przesyłek osobistych (bagaż, paczki pocztowe/kurierskie), plany monitorowania, przepisy dotyczące próbek, niszczenia odpadów kuchennych i innych odpadowych produktów pochodzenia zwierzęcego ze statków i innych środków transportu
 • Praktyczne aspekty procedur wykonawczych (najlepsze praktyki) w odniesieniu do kontroli przywozu/tranzytu produktów (kontrole dokumentów, ponowne wprowadzenie przesyłek do Unii, przemieszczanie przesyłek, pobieranie próbek przesyłek, badania laboratoryjne, wzmocnione kontrole, przesyłki niezgodne itp.)
 • Współpraca ze służbami celnymi, gromadzenie danych wywiadowczych, procedury oceny ryzyka i wymiana informacji z innymi właściwymi organami
 • Korzystanie z systemów informatycznych (TRACES)
 • Grupy dyskusyjne lub wspólne problemy dotyczące kontroli weterynaryjnych i ich rozwiązania, w szczególności w odniesieniu do przypadków naruszenia przepisów, jakie należy podjąć, i ich egzekwowania

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Pracownicy właściwych organów odpowiedzialnych za kontrole urzędowe działający w punktach kontroli granicznej (port morski, port lotniczy i drogowy/kolejowy) lub uczestniczący w tych systemach.
 • Uczestnicy muszą być uczestnikami nowo przybyłymi posiadającymi podstawową wiedzę na temat granicznych kontroli urzędowych lub uczestnikami posiadającymi praktyczną wiedzę na temat granicznych kontroli urzędowych, przy czym wszyscy oni pracują w punkcie kontroli granicznej lub pracują na szczeblu lokalnym lub centralnym i są odpowiedzialni za kontrole przywozu.
 • Uczestnicy powinni zarejestrować się dla rodzaju kursu (żywność pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone lub żywe zwierzęta) bez względu na rodzaj punktu kontroli granicznej (port lotniczy/morski/drogowy/kolejowy), w którym pracują lub są doświadczony.
 • Uczestnicy muszą być w stanie prowadzić szkolenia dla innych kolegów i dzielić się doświadczeniami po uczestnictwie w szkoleniu.
 • Aby aktywnie uczestniczyć w szkoleniu, uczestnicy muszą być w stanie zrozumieć język angielski i mówić nim.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Kurs Miasto Państwo
1 25/10/2021 03/11/2021 FOAO i CP Online Online
6 16/05/2022 25/05/2022 FOAO i CP Online Online
7 13/06/2022 17/06/2022 FOAO i CP Algeciras Hiszpania
8 19/09/2022 23/09/2022 FOAO i CP Algeciras  Hiszpania
9 24/10/2022 28/10/2022 FOAO i CP Antwerpii  Belgia 
10 21/11/2022 25/11/2022 FOAO i CP Algeciras  Hiszpania 

Etap 2

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Kurs Miasto Państwo
2_2 16/10/2023 19/10/2023 FOAO i CP Algeciras Hiszpania
2_4 11/12/2023 15/12/2023 FOAO i CP Antwerpii Belgia
2_5 18/03/2024 22/03/2024 FOAO i CP Antwerpii Belgia
2_7 14/10/2024 17/10/2024 FOAO i CP Algeciras  Hiszpania
Punkty kontroli granicznej: Żywność pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone