De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs i kurs 2: Kontroll av geografiska beteckningar inom spritdryckssektorn är följande:

 • Mål 1: fullständig förståelse av den rättsliga ramen
 • Mål 2: perfekt behärska kontrollens organisatoriska aspekter.
 • Mål 3: fördjupade kunskaper om de inledande stegen i kontrollverksamheten.
 • Mål 4: fördjupade kunskaper om offentliga kontroller i hela kedjan
 • Mål 5: full medvetenhet om vikten av korrekt rapportering och kommunikation
 • Mål 6: fullständig integrering av all information som ges under kursen

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Ämnesområde nr 1: Geografiska beteckningar för spritdrycker inom ramen för översynen av EU:s kvalitetspolitik och regelverk
 • Ämnesområde nr 2: Kontrollsystem för geografiska beteckningar för spritdrycker
 • Ämnesområde nr 3: Planering och organisation av offentlig kontroll av geografiska beteckningar för spritdrycker
 • Ämnesområde nr 4: Offentlig kontroll av geografiska beteckningar för spritdrycker
 • Ämnesområde nr 5: Kommunikation och rapportering om offentlig kontroll av geografiska beteckningar för spritdrycker
 • Ämnesområde nr 6: Integrationsverksamhet.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Personal vid behöriga myndigheter som deltar i planeringen och samordningen av kontrollverksamheten inom spritdryckssektorn (helst på central nivå) och fältinspektörer som deltar i genomförandet av sådana kontroller.
 • Personal vid delegerade kontrollorgan till vilka särskilda uppgifter i samband med kontroll av geografiska beteckningar inom spritdryckssektorn har delegerats
 • Personal vid nationella ackrediteringsorgan och tullmyndigheter som arbetar med geografiska beteckningar för spritdrycker

Sökande måste ha en god arbetsnivå på engelska.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warszawa Polen
5 14/03/2023 17/03/2023 Warszawa Polen
Kontroll av geografiska beteckningar inom vinsektorn