De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om kontroll av geografiska beteckningar inom vinsektorn (kurs 1) är följande:

 • Mål 1: fullständig förståelse av den rättsliga ramen
 • Mål 2: perfekt behärska kontrollens organisatoriska aspekter.
 • Mål 3: fördjupade kunskaper om de inledande stegen i kontrollverksamheten.
 • Mål 4: fördjupade kunskaper om offentliga kontroller i hela kedjan
 • Mål 5: full medvetenhet om vikten av korrekt rapportering och kommunikation
 • Mål 6: fullständig integrering av all information som ges under kursen

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Ämnesområde nr 1: SUB/SGB för viner inom ramen för EU:s kvalitetspolitik och regelverk
 • Ämnesområde nr 2: Kontrollsystem för SUB/SGB för vin
 • Ämnesområde nr 3: Planering och organisation av kontrollverksamheten för SUB- och SGB-viner
 • Ämnesområde nr 4: Officiella kontroller av SUB- och SGB-viner
 • Ämnesområde nr 5: Kommunikation och rapportering om offentlig kontroll av SUB- och SGB-viner
 • Ämnesområde nr 6: Integrationsverksamhet

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Personal vid behöriga myndigheter som deltar i planeringen och samordningen av kontrollverksamheten inom vinsektorn (helst på central nivå) och fältinspektörer som deltar i genomförandet av sådana kontroller.
 • Personal vid delegerade kontrollorgan till vilka särskilda uppgifter i samband med kvalitetssystemens kontroll av geografiska beteckningar inom vinsektorn har delegerats
 • Personal vid nationella ackrediteringsorgan och tullmyndigheter som arbetar med geografiska beteckningar för vin

Sökande måste ha en god arbetsnivå på engelska.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 INSTÄLLT
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turin Italien
5 09/05/2023 12/05/2023 Wien Österrike
6 17/10/2023 20/10/2023 Turin Italien
Kontroll av geografiska beteckningar inom vinsektorn