Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων BTSF για το μάθημα 2: Ο έλεγχος των ΓΕ στον τομέα των αλκοολούχων ποτών είναι:

 • Στόχος 1: πλήρης κατανόηση του νομικού πλαισίου
 • Στόχος 2: άριστη γνώση των οργανωτικών πτυχών των ελέγχων
 • Στόχος 3: εις βάθος γνώση των προκαταρκτικών σταδίων της δραστηριότητας ελέγχου
 • Στόχος 4: εις βάθος γνώση των επίσημων ελέγχων σε ολόκληρη την αλυσίδα
 • Στόχος 5: πλήρης επίγνωση της σημασίας της ορθής υποβολής εκθέσεων και των δραστηριοτήτων επικοινωνίας
 • Στόχος 6: πλήρης ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών που παρέχονται στο μάθημα

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Θέμα 1: ΣΓΠ για τα αλκοολούχα ποτά στο πλαίσιο της επισκόπησης της πολιτικής ποιότητας και του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ
 • Θέμα 2: Συστήματα ελέγχου σχετικά με τις ΓΕ για αλκοολούχα ποτά
 • Θέμα 3: Προγραμματισμός και οργάνωση της δραστηριότητας επίσημου ελέγχου των ΓΕ για τα αλκοολούχα ποτά
 • Θέμα 4: Επίσημοι έλεγχοι των ΓΕ για αλκοολούχα ποτά
 • Θέμα 5: Επικοινωνία και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των ΓΕ για αλκοολούχα ποτά
 • Θέμα 6: Δραστηριότητες ένταξης.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Προσωπικό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ελέγχου του τομέα των αλκοολούχων ποτών (κατά προτίμηση σε κεντρικό επίπεδο) και επιτόπιοι επιθεωρητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση των εν λόγω ελέγχων
 • Προσωπικό των εξουσιοδοτημένων φορέων ελέγχου στους οποίους έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις δραστηριότητες ελέγχου των ΓΕ στον τομέα των αλκοολούχων ποτών
 • Προσωπικό των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης και των τελωνειακών αρχών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΓΕ αλκοολούχων ποτών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλό επίπεδο εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 11/10/2021 15/10/2021
Διαδικτυακά
2 21/02/2022 25/02/2022 Διαδικτυακά
3 20/06/2022 24/06/2022 Διαδικτυακά
4 25/10/2022 28/10/2022 Βαρσοβία Πολωνία
5 14/03/2023 17/03/2023 Βαρσοβία Πολωνία
Έλεγχος των ΓΕ στον αμπελοοινικό τομέα