Общите цели на програмата за обучение на BTSF /курс по курс 2: Контролът на географските означения в сектора на спиртните напитки е:

 • Цел 1: пълно разбиране на правната рамка
 • Цел 2: отлично владеене на организационните аспекти на контрола
 • Цел 3: задълбочено познаване на предварителните етапи на контролната дейност
 • Цел 4: задълбочени познания за официалния контрол по цялата верига
 • Цел 5: пълна осведоменост за значението на правилното докладване и комуникационни дейности
 • Цел 6: пълно интегриране на цялата информация, предоставена в курса

Курсът разглежда следните теми:

 • Тема 1: ГИС за спиртни напитки в контекста на прегледа на политиката за качество и регулаторната рамка на ЕС
 • Тема 2: Системи за контрол, свързани с ГУ за спиртни напитки
 • Тема 3: Планиране и организация на дейността по официален контрол на географските означения за спиртни напитки
 • Тема 4: Официален контрол на географските означения за спиртни напитки
 • Тема 5: Комуникация и докладване във връзка с официалния контрол на географските означения за спиртни напитки
 • Тема 6: Интеграционни дейности.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирайте кандидатурите.

 • Служители на компетентните органи, участващи в планирането и координирането на контролните дейности в сектора на спиртните напитки (за предпочитане на централно равнище), и инспекторите на място, участващи в извършването на такива проверки
 • Служители на делегираните контролни органи, на които са делегирани конкретни задачи, свързани с дейностите по контрол на ГУ в сектора на спиртните напитки
 • Служители на националните органи по акредитация и митническите органи, участващи в сектора на спиртните напитки

Кандидатите трябва да имат добро работно ниво на английски език.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 11/10/2021 15/10/2021
Електронна
2 21/02/2022 25/02/2022 Електронна
3 20/06/2022 24/06/2022 Електронна
4 25/10/2022 28/10/2022 Варшава Полша
5 14/03/2023 17/03/2023 Варшава Полша
Контрол на географските означения в лозаро-винарския сектор