Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o novom režime EÚ v oblasti zdravia rastlín sú:

 • Poskytovať poznatky pre spoločné chápanie nového režimu EÚ v oblasti zdravia rastlín
 • Zvýšiť úroveň odborných znalostí, pokiaľ ide o pravidlá zavedené novým PHR
 • Zlepšiť úroveň konzistentnosti ich vykonávania v celej EÚ
 • Podporovať správne, harmonizované a jednoznačné chápanie vo všetkých členských štátoch
 • Podporovať výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi
 • Šíriť najlepšie postupy úradných kontrol v oblasti zdravia rastlín
 • Uľahčiť prechod na nový PHR

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Medzinárodný právny rámec a právny rámec EÚ
 • Úvod do (nového) nariadenia o zdraví rastlín (EÚ) 2016/2031 (PHR)
 • Nový PHR – Zavedenie lepšej ochrany a proaktívnych opatrení
 • Nariadenie (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách (OCR)
 • Vykonávacie a delegované akty o NÚK
 • Koncepcie škodcov a kategorizácia
 • Režim kontroly dovozu
 • Praktické prvky kontroly dovozu
 • Drevený obalový materiál (WPM)
 • Dohľad
 • Riadenie epidémií
 • Prehľad relevantných HO pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo
 • Prehľad relevantných látok ľudského pôvodu pre lesné hospodárstvo, prírodné prostredie
 • Režim vnútorného pohybu
 • Vnútorné kontroly praktické
 • Opatrenia a certifikácia pre vývoz
 • Informačné kampane. Zainteresované strany a občania
 • Oznamovanie a informovanie o zisteniach

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zástupcovia relevantných príslušných orgánov zapojených do tvorby politiky, plánovania a kontroly (pokiaľ možno na ústrednej alebo regionálnej úrovni)
 • Terénni inšpektori zapojení do činností úradných kontrol
 • Úradný personál a inšpektori zapojení do dovozných kontrol alebo zodpovední za plánovanie/cielenie dovozných kontrol
 • Odporúča sa: praktické skúsenosti
 • Znalosť anglického jazyka
 • Narušené s cieľom šíriť získané poznatky a informovať prostredníctvom prieskumu o tom, ktoré činnosti zamerané na šírenie informácií sa vykonávajú
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuálna trieda
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuálna trieda
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuálna trieda
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španielsko
5 Zrušené Zrušené Pekné Francúzsko
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estónsko
7 17/10/2022 21/10/2022 Turíne Taliansko
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španielsko
9 27/03/2023 31/03/2023 Pekné Francúzsko
Nový režim zdravia rastlín