BTSF mācību programmas/Course on New EU plant Health regime (BTSF mācību programmas/Course on New EU plant health regime) vispārējie mērķi ir šādi:

 • Sniegt zināšanas par vienotu un izpratni par jauno ES augu veselības režīmu
 • Palielināt ekspertīzes līmeni attiecībā uz noteikumiem, kas ieviesti ar jauno PHR
 • Uzlabot to īstenošanas konsekvences līmeni visā ES
 • Veicināt pareizu, saskaņotu un nepārprotamu izpratni visās dalībvalstīs
 • Atbalstīt informācijas un pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm
 • Izplatīt paraugpraksi attiecībā uz oficiālajām kontrolēm augu veselības jomā
 • Atvieglot pāreju uz jauno PHR

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Starptautiskais un ES tiesiskais regulējums
 • (Jaunās) augu veselības regulas (PHR) ievads
 • Jauns PHR — ieviest labāku aizsardzību un proaktīvu rīcību
 • Oficiālo kontroļu regula (ES) 2017/625 (OKR)
 • OKR īstenošanas un deleģētie akti
 • Kaitīgo organismu koncepcijas un kategorijas
 • Importa kontroles režīms
 • Importa kontroles praktiskie elementi
 • Koksnes iepakojuma materiāls (WPM)
 • Uzraudzība
 • Uzliesmojumu pārvaldība
 • Pārskats par lauksaimniecībā un dārzkopībā svarīgajiem kaitīgajiem organismiem
 • Pārskats. Mežsaimniecībā, dabiskā vide
 • Iekšējais pārvietošanās režīms
 • Iekšējās kontroles praktiskā kontrole
 • Eksporta pasākumi un sertifikācija
 • Informācijas kampaņas. Ieinteresētās personas un pilsoņi
 • Konstatējumu paziņošana un informēšana par tiem

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Pārstāvji no attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas iesaistītas politikas veidošanas, plānošanas un kontroles darbībās (vēlams centrālā vai reģionālā līmenī)
 • Oficiālās kontroles darbībās iesaistītie lauka inspektori
 • Oficiālais personāls un inspektori, kas iesaistīti importa kontrolēs vai atbild par importa kontroles plānošanu/mērķtiecību
 • Ieteicams: praktiskā pieredze
 • Angļu valodas prasme
 • Kompromiss izplatīt iegūtās zināšanas un, izmantojot aptauju, par īstenotajiem izplatīšanas pasākumiem;
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuālā klase
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuālā klase
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuālā klase
4 16/05/2022 20/05/2022 Alikantes Spānija
5 Atcelts Atcelts Jauka Francijā
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallina Igaunija
7 17/10/2022 21/10/2022 Turīna Itālija
8 12/12/2022 16/12/2022 Valensijas Spānija
9 27/03/2023 31/03/2023 Jauka Francijā
Jauns augu veselības režīms