Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για το νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς της ΕΕ είναι οι εξής:

 • Παροχή γνώσεων για την κοινή κατανόηση του νέου φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της ΕΕ
 • Αύξηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τους κανόνες που θεσπίστηκαν με το νέο PHR
 • Βελτίωση του επιπέδου συνέπειας της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την ΕΕ
 • Προώθηση της ορθής, εναρμονισμένης και αδιαμφισβήτητης κατανόησης σε όλα τα κράτη μέλη
 • Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τους επίσημους ελέγχους στον φυτοϋγειονομικό τομέα
 • Διευκόλυνση της μετάβασης στο νέο PHR

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Διεθνές νομικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο της ΕΕ
 • Εισαγωγή στον (νέο) κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 για την υγεία των φυτών (PHR)
 • Νέο PHR — Εισαγωγή καλύτερης προστασίας και προορατικής δράσης
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους (ΚΕΕ)
 • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ και κατ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • Έννοιες και κατηγοριοποίηση επιβλαβών οργανισμών
 • Καθεστώς ελέγχου των εισαγωγών
 • Πρακτικά στοιχεία για τον έλεγχο των εισαγωγών
 • Υλικό ξύλινων συσκευασιών (ΥΞΣ)
 • Επιτήρησης
 • Διαχείριση εστιών
 • Επισκόπηση των σχετικών ουσιών για τη γεωργία και την καλλιέργεια κηπευτικών
 • Επισκόπηση των σχετικών με τη δασοκομία, φυσικά περιβάλλοντα
 • Καθεστώς εσωτερικού κινήματος
 • Πρακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι
 • Μετρα και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
 • Ενημερωτικές εκστρατείες. Ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες
 • Κοινοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τα πορίσματα

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Εκπρόσωποι των σχετικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, στον σχεδιασμό και στις δραστηριότητες ελέγχου (κατά προτίμηση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο)
 • Επιτόπιοι επιθεωρητές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων
 • Επίσημο προσωπικό και επιθεωρητές που συμμετέχουν στους ελέγχους των εισαγωγών ή είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό/τη στόχευση των ελέγχων των εισαγωγών
 • Συνιστάται: πρακτική εμπειρία
 • Επάρκεια στην αγγλική γλώσσα
 • Υπονόμευσε τη διάδοση των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν και την ενημέρωση μέσω έρευνας σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης που υλοποιήθηκαν
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 01/10/2021 01/08/2021 Εικονική τάξη
2 08/11/2021 15/11/2021 Εικονική τάξη
3 25/02/2022 04/03/2022 Εικονική τάξη
4 16/05/2022 20/05/2022 Αλικάντε Ισπανία
5 Ακυρώθηκε Ακυρώθηκε Νίκαια Γαλλία
6 19/09/2022 23/09/2022 Τάλιν Εσθονία
7 17/10/2022 21/10/2022 Τορίνο Ιταλία
8 12/12/2022 16/12/2022 Βαλένθια Ισπανία
9 27/03/2023 31/03/2023 Νίκαια Γαλλία
Νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς