Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος/μαθήματος κατάρτισης BTSF σχετικά με το νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς της ΕΕ είναι οι εξής:

 • Παροχή γνώσεων για την κοινή κατανόηση του νέου φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της ΕΕ
 • Αύξηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τους κανόνες που θεσπίζονται με το νέο PHR
 • Βελτίωση του επιπέδου συνέπειας της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την ΕΕ
 • Προώθηση της ορθής, εναρμονισμένης και αδιαμφισβήτητης κατανόησης σε όλα τα κράτη μέλη
 • Να ευνοηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τους επίσημους ελέγχους στον φυτοϋγειονομικό τομέα
 • Διευκόλυνση της μετάβασης στο νέο PHR

Το μάθημα πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:

 • Διεθνές και ενωσιακό νομικό πλαίσιο
 • Εισαγωγή στον (νέο) κανονισμό για την υγεία των φυτών (ΕΕ) 2016/2031 (PHR)
 • Νέο PHR - Εισαγωγή Καλύτερη προστασία και προορατική δράση
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους (OCR)
 • Εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του ΚΕΕ
 • Έννοιες και κατηγοριοποίηση παρασίτων
 • Καθεστώς ελέγχου εισαγωγών
 • Πρακτικά στοιχεία για τον έλεγχο των εισαγωγών
 • Ξύλινο υλικό συσκευασίας (WPM)
 • Επιτήρηση
 • Διαχείριση επιδημικών εξάρσεων
 • Συναφείς ΥΑΠ για τη γεωργία και την κηπουρική
 • Συναφής HO για τη δασοκομία, τα φυσικά περιβάλλοντα
 • Καθεστώς εσωτερικής μετακίνησης
 • Εσωτερικοί έλεγχοι Πρακτικοί
 • Μέτρα και πιστοποίηση για εξαγωγές
 • Εκστρατείες ενημέρωσης. Ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες
 • Κοινοποίηση και ενημέρωση των πορισμάτων

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Παρακαλείσθε να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Εκπρόσωποι των σχετικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες χάραξης πολιτικής, σχεδιασμού και ελέγχου (κατά προτίμηση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο)
 • Επιθεωρητές πεδίου που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων
 • Επίσημο προσωπικό και επιθεωρητές που συμμετέχουν στους ελέγχους των εισαγωγών ή είναι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό/στοχοθέτηση των ελέγχων των εισαγωγών
 • Συνιστάται: «χειροκίνητη» εμπειρία
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Συμβιβάζεται με τη διάδοση των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν και με την ενημέρωση μέσω έρευνας σχετικά με το ποιες είναι οι δραστηριότητες διάδοσης που υλοποιήθηκαν
ΦΑΣΗ Ι

Συνεδρία Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
1 01/10/2021 08/10/2021 Εικονική σειρά μαθημάτων
2 08/11/202112/11/2021Εικονική σειρά μαθημάτων
3 25/02/2022 04/03/2022 Εικονική σειρά μαθημάτων
4 16/05/2022 20/05/2022 Αλικάντε Ισπανία
5 Ακυρώθηκε - - -
6 19/09/2022 23/09/2022 Τάλιν (το) Εσθονία
7 17/10/2022 21/10/2022 Τορίνο Ιταλία
8 12/12/2022 16/12/2022 Βαρκελώνη Ισπανία
9 27/03/2023 31/03/2023 Νίκαια Γαλλία


ΦΑΣΗ ΙΙ
Συνεδρία Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
1 24/06/2024 28/06/2024 Λιουμπλιάνα Σλοβενία-
2 23/09/2024 27/09/2024 Ρίγα Λετονία
3 21/10/2024 25/10/2024Εμίλια ΡομάναΙταλία
4 09/12/2024 13/12/2024 ΜάλαγαΙσπανία
5 17/02/2025 21/02/2025ΑλικάντεΙσπανία
6 05/05/2025 09/05/2025 Ταλίν Εσθονία
7 26/05/2025 30/05/2025Καμπάνα Ιταλία
8 29/09/2025 03/10/2025 Ρίγα Λετονία
Νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς