Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα και βιοκτόνα στο πλαίσιο της Ακαδημίας καλύτερης κατάρτισης για ασφαλέστερα τρόφιμα.

Στόχος της κατάρτισης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τις μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου για τους μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν επίσης οι ικανότητες αξιολόγησης του παραδεκτού/εγκυρότητας του φακέλου και της εκτίμησης κινδύνου και θα επιδιωχθεί επίσης η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των εν λόγω μικροοργανισμών εντός της ΕΕ.

Η κατάρτιση απευθύνεται σε συμμετέχοντες από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψήφιων χωρών, των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και των δυνάμει υποψήφιων χωρών.

Στάδιο I

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Τοποθεσία Χώρα
1 28/06/2021 02/07/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
2 04/10/2021 08/10/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
3 25/10/2021 29/10/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
4 22/11/2021 26/11/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
5 14/02/2022 18/02/2022 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
6 14/03/2022 18/03/2022 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
7 30/05/2022 03/06/2022 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΡΆΜΟ
8 27/09/2022 30/09/2022 Ρίγα Λετονία
9 22/11/2022
25/11/2022
Βαλένθια
Ισπανία
10 07/02/2023 10/02/2023 Σόφια Βουλγαρία

Στάδιο ΙΙ

ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΎΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ ΠΌΛΗ ΧΏΡΑ
1 20/02/2024 23/02/2024 Βρυξέλλες ΒΈΛΓΙΟ
2 16/04/2024 19/04/2024 Βαλένθια ΙΣΠΑΝΊΑ
3 04/06/2024 07/06/2024 Βουκουρέστι ΡΟΥΜΑΝΊΑ
4 17/09/2024 20/09/2024 Ρίγα ΛΕΤΟΝΊΑ
5 11/2024 11/2024 Βαλέτα ΜΆΛΤΑ
6 03/02/2025 06/02/2025 Πόρτο ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Εκτίμηση κινδύνου των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα και βιοκτόνα