Организиране и изпълнение на обучителни дейности по оценка на риска от микроорганизми, използвани като пестициди и биоциди, в рамките на Академията „По-добро обучение за по-безопасни храни“.

Целта на обучението е да се подпомогне развитието на експертен опит по отношение на методологиите за оценка на риска за микроорганизми, които ще се използват в биоциди и продукти за растителна защита. Това също така повишава компетентността за оценяване на допустимостта/валидността на досиетата и оценката на риска и също така ще има за цел да насърчи, доколкото е възможно, хармонизирането на процедурите за оценка и разрешаване на такива микроорганизми в рамките на ЕС.

Обучението е насочено към участниците от компетентните органи на държавите — членки на ЕС, страните кандидатки, държавите от ЕАСТ/ЕИП и потенциалните страни кандидатки.

Фаза I

Сесия Начална дата Крайна дата Местоположение Държава
1 28/06/2021 02/07/2021 ЕЛЕКТРОННА РАМО
2 04/10/2021 08/10/2021 ЕЛЕКТРОННА РАМО
3 25/10/2021 29/10/2021 ЕЛЕКТРОННА РАМО
4 22/11/2021 26/11/2021 ЕЛЕКТРОННА РАМО
5 14/02/2022 18/02/2022 ЕЛЕКТРОННА РАМО
6 14/03/2022 18/03/2022 ЕЛЕКТРОННА РАМО
7 30/05/2022 03/06/2022 ЕЛЕКТРОННА РАМО
8 27/09/2022 30/09/2022 Рига Латвия
9 22/11/2022
25/11/2022
Област Валенсия
Испания
10 07/02/2023 10/02/2023 София България

Фаза II

СЕСИЯ НАЧАЛНА ДАТА КРАЙНА ДАТА: ГРАД ДЪРЖАВА
1 20/02/2024 23/02/2024 Брюксел БЕЛГИЯ
2 16/04/2024 19/04/2024 Област Валенсия ИСПАНИЯ
3 04/06/2024 07/06/2024 Букурещ РУМЪНИЯ
4 17/09/2024 20/09/2024 Рига ЛАТВИЯ
5 11/2024 11/2024 Валета МАЛТА
6 03/02/2025 06/02/2025 Порто ПОРТУГАЛИЯ

Оценка на риска от микроорганизми, използвани като пестициди и биоциди