Program odbornej prípravyBTSF o audite všeobecných hygienických požiadaviek a kontrolných postupov založených na zásadách HACCP, ktoré vypracovali prevádzkovatelia potravinárskych podnikov

Tento kurz umožní účastníkom zlepšiť si vedomosti a praktické zručnosti v týchto oblastiach:

 • Právne predpisy EÚ a príslušné medzinárodné normy.
 • Pozadie a zásady metodiky HACCP a HACCP, vypracovanie plánov HACCP a správa dokumentov.
 • Metodika HACCP, vypracovanie plánov HACCP a správa dokumentov.
 • Študenti sa naučia vykonávanie a validáciu plánov HACCP, ako aj informácie o rôznych materiáloch používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
 • Napokon budú môcť vykonávať audit zásad a riadenia s cieľom overiť vykonávanie systémov HACCP a súlad s požiadavkami na potraviny a krmivá.
 • Téma 1. Prehľad HACCP
 • Téma 2. Programy nevyhnutných predpokladov
 • Téma 3. Metóda a plán HACCP
 • Téma 4. Proces auditu
 • Téma 5. Príručky a flexibilita

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zamestnanci príslušných orgánov vykonávajúcich činnosti plánovania a kontroly v potravinárskom sektore (pokiaľ možno na centrálnej úrovni)
 • Terénni inšpektori zapojení do činností úradných kontrol v potravinárskych prevádzkarniach
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
TS01 07/11/2022 11/11/2022 Praha Českej republike
TS02 12/12/2022 16/12/2022 Atény Grécko
TS03 30/01/2023 03/02/2023 Lisabon Portugalsko
TS04 27/02/2023 03/03/2023 Atény Grécko
TS05 27/03/2023 31/03/2023 Lyon Francúzsko
TS06 15/05/2023 19/05/2023 Praha Českej republike
TS07 19/06/2023 23/06/2023 Riga Lotyšsko
TS08 11/09/2023 15/09/2023 Riga Lotyšsko
TS09 16/10/2023 20/10/2023 Riga Lotyšsko
TS10 13/11/2023 17/11/2023 Praha Českej republike
TŠ11 11/12/2023 15/12/2023 Lisabon Portugalsko
TŠ12 29/01/2024 02/02/2024 Atény Grécko
TŠ13 26/02/2024 01/03/2024 Lisabon Portugalsko
Audit všeobecných hygienických požiadaviek a kontrolných postupov na základe zásad HACCP vypracovaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov