Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om mikrobioologisk riskbedömning är följande:

 • Att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskapen om detta komplexa arbetsområde och säkerställa konsekventa och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

De utökade målen för denna utbildningsverksamhet är följande:

 • Att främja erfarenhetsutbyte för att öka sakkunskapen och harmoniseringen av tillvägagångssätten.
 • Bidra till att öka transparensen och bygga upp förtroendet mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Bidra till harmoniseringen av riskbedömningsmetoder.
 • Spridning av bästa praxis för riskhantering och kommunikation.
 • Att främja en minskning av skillnaderna i de förfarandemässiga aspekterna av riskbedömningen.

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Matförgiftning kontra matinfektion
 • Allvarlig riskuppfattning kontra kvalificerat antagande om säkerhet
 • Genomsekvensering
 • Pathogen-produktväg
 • Sjukdomstriangeln (matris för patogen virulens-värdkänslighet-livsmedel)
 • Källor till dos-responsdata (studier på frivillig utfodring av människor, epidemiologiska data, djurstudier, in vitro-studier)
 • Modellering av dos-responsförhållande (typer av modeller, val av dos-responsmodell)
 • Mikrobiella processer (t.ex. tillväxt och inaktivering av mikroorganismer) och livsmedelshanteringsprocesser (t.ex. korskontaminering), statistisk slutledning
 • Kvalitativa och kvalitativa (deterministiska kontra stokastiska) modeller, enkla kontra strukturerade modeller
 • Osäkerhet och variation i exponeringsbedömningen
 • Känslighetsanalys och ”tänk om”-scenarierRiskhanteringsaspekter som specifikt rör mikrobiologisk riskbedömning och andra relaterade frågor (t.ex. antimikrobiell resistens, BSE och andra TSE-prioner)
 • Riskkommunikation

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Yrkeserfarenhet från nationella myndigheter och offentliga institutioner (inklusive organisationer enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 178/2002) som arbetar med riskbedömning av livsmedelskedjan
 • Erfarenhet inom det specifika området mikrobiologisk riskbedömning.
 • Erfarenhet av krisutredning och krishantering
Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologna Italien
2 31/05/2021 04/06/2021 online --
3 04/07/2022 08/07/2022 valencia Spanien
4 09/10/2023 13/10/2023 Warszawa Polen
5 17/06/2024 21/06/2024 Rom Italien
Mikrobiologisk riskbedömning