Hlavným cieľom programu odbornej prípravy/kurzu BTSF v oblasti posudzovania mikrobiologických rizík je:

 • šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizika potravinového reťazca, zlepšovať znalosti o tejto komplexnej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

Rozšírené ciele tejto činnosti odbornej prípravy sú:

 • Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizácie prístupov.
 • Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu dôvery medzi orgánmi členských štátov pri vzájomnom posudzovaní rizík.
 • Prispieť k harmonizácii prístupov k hodnoteniu rizika.
 • Šíriť najlepšie postupy v oblasti riadenia rizík a komunikácie.
 • Podporovať znižovanie rozdielov v procedurálnych aspektoch hodnotenia rizika.

Kurz sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • Intoxikácia potravinami verzus infekcia potravinami
 • Vnímanie vážneho rizika verzus kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti
 • Sekvenovanie genómu
 • Cesta medzi patogénom a produktom
 • Chorobný trojuholník (patogénna virulencia-hostiteľská citlivosť-potravinová matrica)
 • Zdroje údajov o reakcii na dávku (štúdie kŕmenia dobrovoľníkov, epidemiologické údaje, štúdie na zvieratách, štúdie in vitro)
 • Modelovanie vzťahu medzi dávkou a reakciou (typy modelov, výber modelu medzi dávkou a reakciou)
 • Mikrobiálne procesy (ako je rast a inaktivácia mikroorganizmov) a procesy manipulácie s potravinami (ako je krížová kontaminácia), štatistická dedukcia
 • Kvalitatívne a kvalitatívne (deterministické vs. stochastické) modely, jednoduché vs. štruktúrované modely
 • Neistota a variabilita v hodnotení expozície
 • Analýza citlivosti a scenáre „čo ak“Aspekty riadenia rizika konkrétne súvisiace s posúdením mikrobiologického rizika a inými súvisiacimi otázkami (napr. antimikrobiálna rezistencia, BSE a iné prióny TSE)
 • Oznamovanie rizika

Tento program odbornej prípravy bol navrhnutý pre profily a pozície opísané nižšie. Pred predložením alebo potvrdením prihlášok overte, či sú splnené podmienky účasti.

 • Odborná prax vo vnútroštátnych orgánoch a verejných inštitúciách (vrátane tzv. organizácií podľa článku 36 nariadenia 178/2002) zapojených do hodnotenia rizika potravinového reťazca
 • Skúsenosti v špecifickej oblasti hodnotenia mikrobiologických rizík.
 • Skúsenosti s krízovým vyšetrovaním a krízovým riadením
Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia mesto Krajina
1 25/01/2020 29/01/2020 bolonského Taliansko
2 31/05/2021 04/06/2021 online --
3 04/07/2022 08/07/2022 valencia Španielsko
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Poľsko
5 17/06/2024 21/06/2024 Rím Taliansko
Hodnotenie mikrobiologického rizika