Głównym celem programu szkoleniowego/kursu BTSF w zakresie oceny ryzyka mikrobiologicznego jest:

 • rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania zasad i metod oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, poszerzanie wiedzy na temat tego złożonego obszaru pracy oraz zapewnianie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii Europejskiej.

Rozszerzone cele tego działania szkoleniowego to:

 • Promowanie wymiany doświadczeń w celu podniesienia poziomu wiedzy fachowej i harmonizacji podejść.
 • Przyczynianie się do zwiększenia przejrzystości i budowania zaufania między organami państw członkowskich do wzajemnych ocen ryzyka.
 • Przyczynianie się do harmonizacji podejść do oceny ryzyka.
 • Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem i komunikacji.
 • Promowanie zmniejszania rozbieżności w proceduralnych aspektach oceny ryzyka.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Zatrucie pokarmowe a zakażenie pokarmowe
 • Poważne postrzeganie ryzyka a kwalifikowane domniemanie bezpieczeństwa
 • Sekwencjonowanie genomu
 • Ścieżka patogen-produkt
 • Trójkąt chorobowy (matryca wirulencji patogenu-podatności gospodarza-pokarmu)
 • Źródła danych dotyczących zależności dawka-odpowiedź (badania żywieniowe z udziałem ochotników, dane epidemiologiczne, badania na zwierzętach, badania in vitro)
 • Modelowanie zależności dawka-odpowiedź (rodzaje modeli, wybór modelu dawka-odpowiedź)
 • Procesy mikrobiologiczne (takie jak wzrost i inaktywacja mikroorganizmów) oraz procesy obchodzenia się z żywnością (takie jak zanieczyszczenie krzyżowe), wnioskowanie statystyczne
 • Modele jakościowe i jakościowe (deterministyczne vs. stochastyczne), modele proste vs. strukturalne
 • Niepewność i zmienność w ocenie narażenia
 • Analiza wrażliwości i scenariusze „co by było, gdyby”Aspekty zarządzania ryzykiem związane konkretnie z oceną ryzyka mikrobiologicznego i innymi powiązanymi kwestiami (np. oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, BSE i inne priony TSE)
 • Informowanie o ryzyku

Ten program szkoleniowy został zaprojektowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami kwalifikacji.

 • Doświadczenie zawodowe w organach krajowych i instytucjach publicznych (w tym w tzw. organizacjach „art. 36 rozporządzenia 178/2002”) zaangażowanych w ocenę ryzyka w łańcuchu żywnościowym
 • Doświadczenie w konkretnej dziedzinie oceny ryzyka mikrobiologicznego.
 • Doświadczenie w dochodzeniu kryzysowym i zarządzaniu kryzysowym
Sesja Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Państwo
1 25/01/2020 29/01/2020 Bolonii Włochy
2 31/05/2021 04/06/2021 online --
3 04/07/2022 08/07/2022 valencia Hiszpania
4 09/10/2023 13/10/2023 Warszawa Polska
5 17/06/2024 21/06/2024 Rzym Włochy
Ocena ryzyka mikrobiologicznego