BTSF:n mikrobiologisen riskinarvioinnin koulutusohjelman/kurssin päätavoitteena on

 • levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarviointia koskevien periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanemiseksi, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa yhdenmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

Tämän koulutustoimen laajennetut tavoitteet ovat seuraavat:

 • Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen tason nostamiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.
 • Edistää avoimuuden lisäämistä ja luottamuksen rakentamista jäsenvaltioiden viranomaisten välillä toistensa riskinarviointeihin.
 • Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista.
 • Riskienhallintaa ja viestintää koskevien parhaiden käytäntöjen levittäminen.
 • Edistetään riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten näkökohtien eroavuuksien vähentämistä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Ruokamyrkytys vs. ruoka-infektio
 • Vakava riskikäsitys vs. hyväksytty turvallisuusolettama
 • Genomisekvensointi
 • Patogeeni-tuotereitti
 • Taudin kolmio (patogeenivirulenssi-isäntäherkkyys-elintarvikematriisi)
 • Annosvastetietojen lähteet (vapaaehtoisten ruokintatutkimukset, epidemiologiset tiedot, eläinkokeet, in vitro -tutkimukset)
 • Annos-vastesuhteen mallintaminen (mallityypit, annos-vastemallin valinta)
 • Mikrobiprosessit (kuten mikro-organismien kasvu ja inaktivointi) ja elintarvikkeiden käsittelyprosessit (kuten ristikontaminaatio), tilastolliset päätelmät
 • Laadulliset ja laadulliset (deterministiset vs. stokastiset) mallit, yksinkertaiset vs. strukturoidut mallit
 • Epävarmuus ja vaihtelu altistumisen arvioinnissa
 • Herkkyysanalyysi ja ”mitä jos” -skenaariotRiskinhallintanäkökohdat, jotka liittyvät erityisesti mikrobiologiseen riskinarviointiin ja muihin asiaan liittyviin kysymyksiin (esim. mikrobilääkeresistenssi, BSE ja muut TSE-prionit)
 • Riskiviestintä

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden noudattaminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Työkokemus elintarvikeketjun riskinarviointiin osallistuvista kansallisista viranomaisista ja julkisista laitoksista (mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artikla)
 • kokemus mikrobiologisen riskinarvioinnin erityisalalta.
 • Kokemus kriisitutkinnasta ja -hallinnasta
Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
1 25/01/2020 29/01/2020 Bolognan Italia
2 31/05/2021 04/06/2021 verkossa --
3 04/07/2022 08/07/2022 valencia Espanja
4 09/10/2023 13/10/2023 Varsova Puola
5 17/06/2024 21/06/2024 Rooma Italia
Mikrobiologisten riskien arviointi