Ο κύριος στόχος του προγράμματος/μαθήματος κατάρτισης BTSF σχετικά με την εκτίμηση μικροβιολογικού κινδύνου είναι:

 • διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διευρυμένοι στόχοι αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι:

 • Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων.
 • Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκατέρωθεν εκτιμήσεις κινδύνου.
 • Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου.
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία.
 • Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της εκτίμησης κινδύνου.

Το μάθημα πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:

 • Τροφική δηλητηρίαση έναντι τροφικής λοίμωξης
 • Σοβαρή αντίληψη κινδύνου έναντι αναγνωρισμένου τεκμηρίου ασφάλειας
 • Αλληλουχία γονιδιώματος
 • Οδός παθογόνου-προϊόντος
 • Το τρίγωνο της νόσου (παθογόνος λοιμοτοξικότητα-ευαισθησία του ξενιστή-πίνακας τροφίμων)
 • Πηγές δεδομένων δόσης-απόκρισης (μελέτες διατροφής εθελοντών, επιδημιολογικά δεδομένα, μελέτες σε ζώα, μελέτες in vitro)
 • Μοντελοποίηση σχέσης δόσης-απόκρισης (τύποι μοντέλων, επιλογή μοντέλου δόσης-απόκρισης)
 • Μικροβιακές διεργασίες (όπως ανάπτυξη και αδρανοποίηση μικροοργανισμών) και διεργασίες χειρισμού τροφίμων (όπως διασταυρούμενη επιμόλυνση), στατιστική εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Ποιοτικά και ποιοτικά (ντετερμινιστικά έναντι στοχαστικών) μοντέλα, απλά έναντι δομημένων μοντέλων
 • Αβεβαιότητα και μεταβλητότητα στην εκτίμηση της έκθεσης
 • Ανάλυση ευαισθησίας και σενάρια «τι θα συμβεί αν»Πτυχές διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται ειδικά με την εκτίμηση μικροβιολογικού κινδύνου και άλλα συναφή ζητήματα (π.χ. μικροβιακή αντοχή, ΣΕΒ και άλλες πριόν ΜΣΕ)
 • Ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Παρακαλείσθε να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Επαγγελματική πείρα σε εθνικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων οργανισμών του «άρθρου 36 του κανονισμού 178/2002») που συμμετέχουν στην αξιολόγηση του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα
 • Πείρα στον ειδικό τομέα της μικροβιολογικής εκτίμησης κινδύνου.
 • Πείρα στη διερεύνηση και διαχείριση κρίσεων
Συνεδρία Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
1 25/01/2020 29/01/2020 Μπολόνια Ιταλία
2 31/05/2021 04/06/2021 σε απευθείας σύνδεση --
3 04/07/2022 08/07/2022 Βαλένθια Ισπανία
4 09/10/2023 13/10/2023 Βαρσοβία Πολωνία
5 17/06/2024 21/06/2024 Ρώμη Ιταλία
Εκτίμηση μικροβιολογικού κινδύνου