Основната цел на програмата/курса за обучение по програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (BTSF) за оценка на микробиологичния риск е:

 • разпространяване на най-добри практики за прилагане на принципите и методите за оценка на риска по хранителната верига, подобряване на познанията за тази сложна област на работа и осигуряване на последователни и високи стандарти за прилагане в целия Европейски съюз.

Разширените цели на тази дейност за обучение са:

 • Насърчаване на обмена на опит с цел повишаване на нивото на експертни познания и хармонизиране на подходите.
 • Да се допринесе за повишаване на прозрачността и изграждане на доверие между органите на държавите членки в оценките на риска на другата страна.
 • Да се допринесе за хармонизирането на подходите за оценка на риска.
 • Разпространение на най-добри практики за управление на риска и комуникация.
 • Насърчаване на намаляването на несъответствията в процедурните аспекти на оценката на риска.

Курсът е насочен към следните теми:

 • Хранителна интоксикация срещу хранителна инфекция
 • Възприемане на сериозен риск спрямо квалифицирана презумпция за безопасност
 • Геномно секвениране
 • Pathogen-product pathway (Път на патогенния продукт)
 • Триъгълникът на заболяването (патогенна вирулентност-приемник чувствителност-хранителна матрица)
 • Източници на данни за зависимостта доза-реакция (изследвания на храненето на хора доброволци, епидемиологични данни, изследвания върху животни, изследвания in vitro)
 • Моделиране на зависимостта доза-отговор (видове модели, избор на модел доза-отговор)
 • Микробни процеси (като растеж и инактивиране на микроорганизми) и процеси на боравене с храни (като кръстосано замърсяване), статистически изводи
 • Качествени и качествени (детерминистични спрямо стохастични) модели, прости спрямо структурирани модели
 • Несигурност и променливост в оценката на експозицията
 • Анализ на чувствителността и сценарии „какво ако“Аспекти на управлението на риска, конкретно свързани с оценката на микробиологичния риск и други свързани въпроси (напр. антимикробна резистентност, СЕГ и други приони на ТСЕ)
 • Обмен на информация за риска

Тази програма за обучение е предназначена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате заявления.

 • Професионален опит в национални органи и публични институции (включително т.нар. организации по член 36 от Регламент (ЕО) No 178/2002), участващи в оценката на риска по хранителната верига
 • Опит в специфичната област на оценката на микробиологичния риск.
 • Опит в разследването и управлението на кризи
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 25/01/2020 29/01/2020 Болоня Италия
2 31/05/2021 04/06/2021 онлайн --
3 04/07/2022 08/07/2022 валенсия Испания
4 09/10/2023 13/10/2023 Варшава Полша
5 17/06/2024 21/06/2024 Рим Италия
Оценка на микробиологичния риск