Patogener, ogräs och ryggradslösa djur orsakar betydande förluster av odlade växter i hela världen. Växtskydd är nödvändigt för att skydda våra grödor. Det gör dess värde och fördelar tydliga för jord- och skogsbruket samt för trädgårdsnäringen, särskilt genom att minska avkastningsförlusterna och säkra grödornas kvalitet. Det ger också en betydande allmän nytta för samhället: bidrar till att trygga jordbruksföretagens inkomster inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling och därmed även till att trygga sysselsättningen i landsbygdsområden. Det är en viktig faktor för att öka växtproduktionens effektivitet på friland och för att säkerställa att dessa produkter är ofarliga ur hälsosynpunkt.

Den tematiska strategin 2006 om hållbar användning av bekämpningsmedel ledde till en ny lagstiftningsram för godkännande och användning av bekämpningsmedel. Som en del av den här strategin antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG den 21 oktober (kallat SUD), och upprättade en ram för gemenskapsåtgärder för att uppnå hållbar användning av bekämpningsmedel genom att minska riskerna med och konsekvenserna av användning av bekämpningsmedel på människors hälsa och miljön och främja användning av integrerat växtskydd och alternativa metoder eller tekniker, exempelvis kemikaliefria alternativ till bekämpningsmedel.

Kommissionen har noggrant följt genomförandet av SUD på medlemsstatsnivå. Stora framsteg har gjorts och numera har alla medlemsstater antagit sina nationella fördelningsplaner. Bedömningens resultat som avslöjar medlemsstaternas genomförande under SUD tyder dock på att det finns en enorm spridning i deras fullständighet och täckningsområde och att medlemsstaterna bör förbättra sina planer, vilka exempelvis bör inbegripa mätbara mål, för att ge en tydlig bild av SUD-genomförandets omfattning.

Särskilt intresse och särskilda ambitioner är fokuserade på tillämpningen och bedömningen av principerna för integrerat växtskydd och alternativa metoder eller tekniker som kemikaliefria alternativ till bekämpningsmedel för att minska beroendet och användningen av bekämpningsmedel. Medlemsstaterna har ännu inte ställt upp tydliga kriterier för att säkerställa att de allmänna principerna för integrerat växtskydd genomförs av alla yrkesmässiga användare. Efterlevnaden av principerna för integrerat växtskydd på individuell odlarnivå kontrolleras inte systematiskt.

För att fortsätta att röra sig mot ett bättre genomförande av hållbara användningsmetoder och direktivets bestämmelser hanteras utbildning för de aktörer som är involverade i att utveckla principer och riktlinjer, kontrollera övervakning och rapportera aktiviteter som en nyckelfråga och en prioritet för kommissionens arbete.

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram om integrerat växtskydd är följande:

 • Uppdaterat med alla aspekter av direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel, med fokus på integrerat växtskydd som syftar till att förbättra förståelsen av IPM-konceptet och systemen för integrerat växtskydd i riktning mot utveckling av kriterier för bedömning av genomförandet av integrerat växtskydd på gårdsnivå.
 • Särskilda mål för utbildningen:

  • Att öka kunskaperna om kontexten och strategierna för hållbar användning av bekämpningsmedel.
  • Att förbättra kunskaperna om det tillhörande regelverket och kraven med särskild fokus på de specifika åtgärderna och bestämmelserna för det integrerade växtskyddet.
  • Att öka effektiviteten i de nationella handlingsplanernas mått på genomförandet.
  • Att identifiera brister, svårigheter och utmaningar, exempelvis förbättring av mätbara mål.
  • Att förbättra kunskaperna och resurserna för tillämpning och bedömning av principerna för integrerat växtskydd.
  • Att förbättra efterlevnaden av integrerat växtskydd på individuell odlarnivå.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Regelverk: krav.
 • Medlemsstaterna jämförde genomförande, strategier och åtgärder, kunskapsutbyte och bästa praxis.
 • Principer, praxis och metoder för integrerat växtskydd.
 • Medlemsstaternas strategier, kunskapsutbyte och bästa praxis.
 • System för integrerat växtskydd och metoder för bekämpning av skadegörare för specifika relevanta grödor/grupper enligt riktlinjerna för integrerat växtskydd.
 • Bedömning av integrerat växtskydd på gårdsnivå: praxis, inspektionsförfaranden, checklistor.
 • Företrädare från centrala behöriga myndigheter som är involverade i utvecklingen av principer, upprättande av instruktioner/riktlinjer på nationell nivå, inbegripet grödspecifika riktlinjer för integrerat växtskydd, samordning av kontroll- och rapporteringsaktiviteter.
 • Representanter från provinsiella/regionala/lokala behöriga myndigheter som är involverade i offentliga kontroller på gårdsnivå (fytosanitära myndigheter/växtskyddsmyndigheter, betalningsförmedlare och/eller kontroll-/certifieringsorgan).
 • Företrädare för forskningsinstitut och demonstrationsanläggningar.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 27/06/2022 30/06/2022 Aten Grekland
2 (uppskjuten session) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Polen
3 17/10/2022 20/10/2022 Aten Grekland
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanien
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nederländerna
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanien
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italien
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Tyskland
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Frankrike
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Polen
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanien
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Nederländerna
14 18/03/2024 21/03/2024, OCH Bari Italien
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakow Polen
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Lettland
Integrerat växtskydd (SUD)