Patogény, buriny a bezstavovce spôsobujú na celom svete značné straty pestovaných rastlín. Ochrana rastlín je potrebná na ochranu našich plodín. Jeho hodnota a prínos pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ako aj pre záhradníctvo, najmä tým, že znižuje straty výnosov a zabezpečuje kvalitu plodín. Okrem toho poskytuje spoločnosti významný celkový prínos: prispieva k zabezpečeniu príjmov podnikov v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a záhradníctve, a tým aj k zabezpečeniu zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Je dôležitým faktorom pri zvyšovaní efektívnosti pestovania plodín na otvorenej pôde a pri zabezpečovaní neškodnosti týchto výrobkov z hľadiska zdravia.

Tematická stratégia na rok 2006 o trvalo udržateľnom používaní pesticídov viedla k vytvoreniu nového legislatívneho rámca pre schvaľovanie a používanie pesticídov. V rámci tejto stratégie bola 21. októbra prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, ktorou sa zriadil rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov prostredníctvom zníženia rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a podporovania používania integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník, ako sú nechemické alternatívy pesticídov.

Európska komisia podrobne sleduje vykonávanie smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov na úrovni členských štátov. Podarilo sa dosiahnuť výrazný pokrok a v súčasnosti majú už všetky členské štáty prijaté svoje národné akčné plány. Napriek tomu výsledky hodnotenia vykonávania smernice členskými štátmi ukazujú, že existuje veľká rôznorodosť v úplnosti a rozsahu pokrytia a že členské štáty by mali svoje národné akčné plány zlepšiť, napríklad zahrnutím merateľných cieľov s cieľom poskytnúť jasný obraz o rozsahu vykonávania smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov.

Osobitný záujem a ambície sa zameriavajú na uplatňovanie a posudzovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník, ako sú nechemické alternatívy pesticídov, aby sa znížila závislosť od používania pesticídov. Členské štáty zatiaľ nestanovili jasné kritériá, aby zabezpečili, že všetci profesionálni používatelia budú vykonávať všeobecné zásady integrovanej ochrany proti škodcom. Nevykonáva sa systematická kontrola dodržiavania zásad integrovanej ochrany proti škodcom na úrovni jednotlivých pestovateľov.

S cieľom zabezpečiť pokračovanie smerom k lepšiemu vykonávaniu postupov trvalo udržateľného používania a ustanovení smernice je poskytovanie odbornej prípravy pre subjekty zapojené do vypracúvania politík a usmernení, monitorovania kontrol a podávania správ kľúčovým predpokladom a prioritou úsilia Európskej komisie.

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF v oblasti integrovanej ochrany proti škodcom (SUPP) sú:

 • Aktuálne so všetkými aspektmi smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov so zameraním na integrovanú ochranu proti škodcom (IPM) s cieľom zlepšiť chápanie koncepcie integrovanej ochrany proti škodcom a systémov integrovanej ochrany proti škodcom a posunúť sa smerom k vypracovaniu kritérií posudzovania vykonávania integrovanej ochrany proti škodcom na úrovni poľnohospodárskych podnikov.
 • Špecifické ciele odbornej prípravy:

  • Zvyšovanie vedomostí o kontexte a stratégiách trvalo udržateľného používania pesticídov,
  • Posilnenie vedomostí o príslušnom právnom rámci a požiadavkách s osobitným zameraním na konkrétne opatrenia a ustanovenia v oblasti integrovanej ochrany proti škodcom,
  • Zvyšovanie účinnosti vykonávania opatrení v rámci národných akčných plánov,
  • Identifikovanie medzier, problémov a výziev, ako je zlepšenie merateľných cieľov,
  • Zlepšenie vedomostí a zdrojov na uplatňovanie a posudzovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom,
  • Zlepšenie dodržiavania zásad integrovanej ochrany proti škodcom na úrovni jednotlivých pestovateľov.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Právny rámec: požiadavky.
 • Členské štáty porovnávali vykonávanie, stratégie a opatrenia, výmenu poznatkov, najlepšie postupy.
 • Zásady, postupy a metódy integrovanej ochrany proti škodcom.
 • Prístupy členských štátov, výmena poznatkov a najlepšie postupy.
 • Systémy integrovanej ochrany proti škodcom a metódy kontroly škodcov pre konkrétne relevantné plodiny/skupiny podľa usmernení IPM.
 • Posudzovanie integrovanej ochrany proti škodcom na úrovni poľnohospodárskych podnikov: prax, inšpekčné postupy, kontrolné zoznamy.
 • Zástupcov príslušných orgánov na ústrednej úrovni zapojených do prípravy politík, vypracúvania pokynov/usmernení na vnútroštátnej úrovni vrátane usmernení o integrovanej ochrane proti škodcom pre jednotlivé plodiny, koordinácie činností kontroly a podávania správ,
 • Zástupcov príslušných provinčných/regionálnych/miestnych orgánov zapojených do úradných kontrol na úrovni fariem (fytosanitárne orgány/orgány na ochranu rastlín, platobné agentúry a/alebo kontrolné/certifikačné orgány),
 • Zástupcovia výskumných ústavov, demonštračných fariem.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 27/06/2022 30/06/2022 Atény Grécko
2 (odložené zasadnutie) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Poľsko
3 17/10/2022 20/10/2022 Atény Grécko
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Španielsko
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Holandska
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Španielsko
8 17/04/2023 20/04/2023 Bolonského Taliansko
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlín Nemecko
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francúzsko
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Poľsko
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Španielsko
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Holandska
Integrovaná ochrana proti škodcom (SUPP)