Patogeny, chwasty i bezkręgowce powodują znaczne straty roślin uprawnych na całym świecie. Ochrona roślin jest niezbędna do ochrony naszych upraw. Jej wartość i korzyści są widoczne dla rolnictwa i leśnictwa, a także dla ogrodnictwa, w szczególności poprzez ograniczenie utraty plonów i zapewnienie jakości upraw. Przynosi również społeczeństwu znaczne ogólne korzyści: przyczynia się do zabezpieczenia dochodów gospodarstw rolnych w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie, a tym samym do zapewnienia zatrudnienia na obszarach wiejskich. Jest to ważny czynnik poprawy wydajności produkcji roślinnej na gruntach otwartych oraz zapewnienia nieszkodliwości tych produktów pod względem zdrowia.

Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów z 2006 r. doprowadziła do opracowania nowych ram legislacyjnych w zakresie zatwierdzania i stosowania pestycydów. W ramach tej strategii w dniu 21 października przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE (zwaną dalej „dyrektywą w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów”), ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez zmniejszenie ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów i jego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz promowanie stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów.

KE uważnie śledzi wdrażanie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania na szczeblu państw członkowskich. Poczyniono znaczne postępy i obecnie wszystkie państwa członkowskie przyjęły swoje krajowe plany działania. Wyniki oceny ujawniają jednak wdrożenie przez państwa członkowskie na podstawie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania, wskazuje, że ich kompletność i zakres stosowania są bardzo zróżnicowane, a państwa członkowskie powinny poprawić swoje plany, np. powinny obejmować wymierne cele, aby zapewnić jasny obraz zakresu wdrażania dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania.

Szczególne zainteresowanie i ambicje koncentrują się na stosowaniu i ocenie zasad integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów, w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów. Państwa członkowskie nie określiły jeszcze jasnych kryteriów w celu zapewnienia wdrożenia ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich użytkowników profesjonalnych. Zgodność z zasadami integrowanej ochrony roślin na poziomie poszczególnych plantatorów nie jest systematycznie sprawdzana.

Aby w dalszym ciągu dążyć do lepszego wdrażania praktyk zrównoważonego stosowania i przepisów dyrektyw, szkolenia dla podmiotów zaangażowanych w opracowywanie polityk i wytycznych, monitorowanie kontroli i sprawozdawczość są traktowane jako kluczowe opłaty i priorytet dla wysiłków KE.

Ogólne cele programu szkoleniowego w zakresie zintegrowanego zarządzania ochroną przed szkodnikami w ramach programu BTSF są następujące:

 • Aktualizacja wszystkich aspektów dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin (IPM) w celu poprawy zrozumienia koncepcji integrowanej ochrony roślin i programów integrowanej ochrony roślin w kierunku opracowania kryteriów oceny wdrażania integrowanej ochrony roślin na poziomie gospodarstwa.
 • Szczegółowe cele szkolenia:

  • Zwiększenie wiedzy na temat kontekstu i strategii zrównoważonego stosowania pestycydów.
  • Poszerzenie wiedzy na temat powiązanych ram prawnych i wymogów, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych środków i przepisów dotyczących integrowanej ochrony roślin.
  • Zwiększenie skuteczności wdrażania środków w ramach krajowych planów działania.
  • Określenie luk, trudności i wyzwań, takich jak poprawa wymiernych celów.
  • Poprawa wiedzy i zasobów na potrzeby stosowania i oceny zasad integrowanej ochrony roślin.
  • Poprawa zgodności integrowanej ochrony roślin na poziomie poszczególnych plantatorów.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Ramy prawne: wymogi.
 • Państwa członkowskie porównały wdrażanie, strategie i środki, dzielenie się wiedzą, najlepsze praktyki.
 • Zasady, praktyki i metody zintegrowanego zarządzania szkodnikami.
 • Podejścia państw członkowskich, wymiana wiedzy i najlepsze praktyki.
 • Zintegrowane systemy ochrony roślin i metody zwalczania szkodników w odniesieniu do konkretnych odpowiednich upraw/grup zgodnie z wytycznymi dotyczącymi integrowanej ochrony roślin.
 • Ocena zintegrowanej ochrony roślin na poziomie gospodarstwa: praktyki, procedury kontroli, listy kontrolne.
 • Przedstawiciele właściwych organów centralnych zaangażowanych w opracowywanie polityk, opracowywanie instrukcji/wytycznych na szczeblu krajowym, w tym wytycznych dotyczących integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw, koordynację działań w zakresie kontroli i sprawozdawczości.
 • Przedstawiciele właściwych organów prowincji/regionalnych/lokalnych zaangażowanych w kontrole urzędowe na poziomie gospodarstwa (organy ds. fitosanitarnych/ochrony roślin, agencje płatnicze lub jednostki kontrolne/certyfikacyjne).
 • Przedstawiciele instytutów badawczych, gospodarstw demonstracyjnych.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 27/06/2022 30/06/2022 Ateny Grecja
2 (posiedzenie odroczone) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Polska
3 17/10/2022 20/10/2022 Ateny Grecja
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Hiszpania
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Niderlandów
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Hiszpania
8 17/04/2023 20/04/2023 Bolonii Włochy
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Niemcy
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francji
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Polska
12 21/11/2023 24/11/2023 Madryt Hiszpania
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Niderlandów
Zintegrowana ochrona przed szkodnikami (SUD)