Patogeny, chwasty i bezkręgowce powodują znaczne straty roślin uprawnych na całym świecie. Ochrona roślin jest niezbędna do ochrony naszych upraw. Jego wartość i korzyści są widoczne dla rolnictwa i leśnictwa, a także dla ogrodnictwa, w szczególności poprzez zmniejszenie strat plonów i zapewnienie jakości upraw. Przynosi on również znaczne ogólne korzyści społeczeństwu: przyczynia się do zabezpieczenia dochodów gospodarstw rolnych, leśnych i ogrodniczych, a tym samym do zapewnienia zatrudnienia na obszarach wiejskich. Jest to ważny czynnik zwiększający efektywność produkcji roślinnej na otwartych gruntach i gwarantujący nieszkodliwość tych produktów pod względem zdrowotnym.

Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów z 2006 r. doprowadziła do opracowania nowych ram legislacyjnych w zakresie zatwierdzania i stosowania pestycydów. W ramach tej strategii w dniu 21 października przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez zmniejszenie zagrożeń związanych ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz promowanie stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów.

KE uważnie śledzi wdrażanie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania na szczeblu państw członkowskich. Poczyniono znaczne postępy i obecnie wszystkie państwa członkowskie przyjęły swoje krajowe plany działania. Wyniki oceny pokazują jednak, że wdrażanie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania przez państwa członkowskie jest bardzo zróżnicowane pod względem kompletności i zasięgu, a państwa członkowskie powinny udoskonalić swoje plany, np. powinny zawierać wymierne cele, aby zapewnić jasny obraz zakresu wdrażania dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania.

Szczególne zainteresowanie i ambicje koncentrują się na stosowaniu i ocenie zasad integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów, w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów. Państwa członkowskie nie określiły jeszcze jasnych kryteriów w celu zapewnienia wdrożenia ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich użytkowników profesjonalnych. Zgodność z zasadami integrowanej ochrony roślin na poziomie poszczególnych producentów nie jest systematycznie sprawdzana.

Aby kontynuować działania na rzecz lepszego wdrażania praktyk zrównoważonego stosowania i przepisów dyrektyw, szkolenia dla podmiotów zaangażowanych w opracowywanie polityk i wytycznych, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie kontroli są traktowane jako kluczowy czynnik i priorytet działań WE.

Ogólne cele programu szkoleń BTSF w zakresie integrowanej ochrony roślin (SUD) są następujące:

 • Aktualizacja wszystkich aspektów dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin, mającej na celu poprawę zrozumienia koncepcji integrowanej ochrony roślin i programów integrowanej ochrony roślin w kierunku opracowania kryteriów oceny wdrażania integrowanej ochrony roślin na poziomie gospodarstw rolnych.
 • Szczegółowe cele szkolenia:

  • Poszerzanie wiedzy na temat kontekstu i strategii zrównoważonego stosowania pestycydów.
  • Poszerzanie wiedzy na temat powiązanych ram prawnych i wymogów, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych środków i przepisów dotyczących integrowanej ochrony roślin.
  • Zwiększenie skuteczności środków wdrażających krajowe plany działania.
  • Określenie luk, trudności i wyzwań, takich jak poprawa wymiernych celów.
  • Poprawa wiedzy i zasobów na potrzeby stosowania i oceny zasad integrowanej ochrony roślin.
  • Poprawa zgodności integrowanej ochrony roślin na poziomie poszczególnych producentów.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Ramy prawne: wymagania.
 • Państwa członkowskie porównały wdrażanie, strategie i środki, wymianę wiedzy, najlepsze praktyki.
 • Zasady, praktyki i metody integrowanej ochrony roślin.
 • Podejścia państw członkowskich, wymiana wiedzy i najlepsze praktyki.
 • Systemy integrowanej ochrony roślin i metody zwalczania szkodników w odniesieniu do konkretnych odpowiednich upraw/grup zgodnie z wytycznymi dotyczącymi integrowanej ochrony roślin.
 • Ocena integrowanej ochrony roślin na poziomie gospodarstwa: praktyki, procedury inspekcji, listy kontrolne.
 • Przedstawiciele właściwych organów centralnych zaangażowani w opracowywanie polityk, opracowywanie instrukcji/wytycznych na szczeblu krajowym, w tym wytycznych dotyczących integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw, koordynację działań w zakresie kontroli i sprawozdawczości.
 • Przedstawiciele właściwych organów prowincji/regionalnych/lokalnych zaangażowanych w kontrole urzędowe na poziomie gospodarstwa (organy ds. fitosanitarnych/ochrony roślin, agencje płatnicze lub jednostki kontrolne/certyfikujące).
 • Przedstawiciele instytutów badawczych, gospodarstw demonstracyjnych.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 27/06/2022 30/06/2022 Ateny Grecja
2 (posiedzenie odroczone) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Polska
3 17/10/2022 20/10/2022 Ateny Grecja
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Hiszpania
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Niderlandów
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Hiszpania
8 17/04/2023 20/04/2023 Bolonii Włochy
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Niemcy
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francji
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Polska
12 21/11/2023 24/11/2023 Madryt Hiszpania
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Niderlandów
14 18/03/2024 21 MARCA 2024 R.; Bari Włochy
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakow Polska
16 17/06/2024 20/06/2024 Ryga Łotwa
Zintegrowana ochrona przed szkodnikami (SUD)