Ziekteverwekkers, onkruid en ongewervelde dieren veroorzaken wereldwijd aanzienlijke verliezen aan gekweekte planten. Gewasbescherming is noodzakelijk om onze gewassen te beschermen. Het maakt de waarde en het voordeel ervan duidelijk voor de land- en bosbouw en voor de tuinbouw, met name door opbrengstverliezen te verminderen en de kwaliteit van de gewassen veilig te stellen. Het levert ook een aanzienlijk algemeen voordeel op voor de samenleving: draagt bij tot het veiligstellen van het inkomen van landbouwbedrijven in de landbouw, de bosbouw en de tuinbouw, en daarmee ook tot het veiligstellen van de werkgelegenheid in plattelandsgebieden. Het is een belangrijke factor om de efficiëntie van de gewasproductie op open grond te verbeteren en de onschadelijkheid van deze producten voor de gezondheid te waarborgen.

De thematische strategie 2006 inzake het duurzame gebruik van pesticiden heeft tot een nieuw wetgevingskader geleid voor de goedkeuring en het gebruik van pesticiden. Als onderdeel van die strategie is op 21 oktober 2009 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden waarbij de effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu worden verminderd en waarbij het gebruik van een geïntegreerde gewasbescherming wordt bevorderd, evenals de toepassing van alternatieve benaderingswijzen of technieken, zoals niet-chemische alternatieven voor pesticiden.

De Europese Commissie heeft de tenuitvoerlegging van het duurzame gebruik van pesticiden op het niveau van de lidstaten nauwlettend gevolgd. Er is inmiddels aanzienlijke vooruitgang geboekt en op dit moment hebben alle lidstaten hun nationale actieplannen vastgesteld. Uit de resultaten van de evaluaties blijkt echter dat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten wat de volledigheid en dekking van de tenuitvoerlegging uit hoofde van Richtlijn 2009/128/EG betreft. Daarom moeten de lidstaten die plannen verbeteren door hierin bijvoorbeeld ook meetbare targets op te nemen om een duidelijk beeld te geven van de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Speciale belangstelling (gekoppeld aan de bijbehorende ambities) gaat daarbij uit naar de toepassing en beoordeling van de beginselen voor een geïntegreerde gewasbescherming en naar alternatieve benaderingswijzen of technieken, zoals niet-chemische alternatieven voor pesticiden, teneinde de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden terug te dringen. De lidstaten hebben tot nu toe nog geen eenduidige criteria geformuleerd die waarborgen dat de algemene beginselen van de geïntegreerde gewasbescherming door alle professionele gebruikers in praktijk worden gebracht. De naleving van die beginselen op het niveau van de afzonderlijke telers wordt niet systematisch gecontroleerd.

Met het oog op een betere toepassing van de praktijken voor een duurzaam gebruik en van de bepalingen van de richtlijn zijn gerichte cursussen essentieel voor de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het beleid en richtsnoeren en bij het controleren van monitoring- en rapportage-activiteiten. Dit heeft dan ook een hoge prioriteit voor de Europese Commissie.

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma voor geïntegreerde gewasbescherming (SUD) zijn:

 • Op de hoogte zijn van alle aspecten van Richtlijn 2009/128/EG inzake een duurzaam gebruik van pesticiden, met bijzondere aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM), met als doel het inzicht in het concept van geïntegreerde gewasbescherming en de IPM-regelingen te verbeteren in de richting van de ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de uitvoering van geïntegreerde gewasbescherming op bedrijfsniveau.
 • Specifieke doelstellingen van de opleiding:

  • De kennis te vergroten omtrent de context van en de strategieën voor het duurzame gebruik van pesticiden;
  • Het inzicht te verbeteren in het bijbehorende wettelijke kader en de voorschriften met een speciale nadruk op de specifieke maatregelen en bepalingen voor een geïntegreerde gewasbescherming;
  • Het vergroten van de effectiviteit van de maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de nationale actieplannen;
  • Het in kaart brengen van hiaten, problemen en uitdagingen, zoals verbeteringen met betrekking tot meetbare targets:
  • Het verbeteren van de kennis en de hulpmiddelen voor de toepassing en beoordeling van de beginselen van een geïntegreerde gewasbescherming;
  • Het bevorderen van de naleving van de beginselen van een geïntegreerde gewasbescherming op het niveau van de individuele telers.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Toepasselijke bepalingen: voorwaarden;
 • De lidstaten hebben de uitvoering, strategieën en maatregelen, de uitwisseling van kennis en beste praktijken vergeleken.
 • Beginselen, praktijken en methoden voor geïntegreerde gewasbescherming.
 • Benaderingen van de lidstaten, kennisuitwisseling en beste praktijken.
 • Geïntegreerde bestrijdingssystemen en plaagbestrijdingsmethoden voor specifieke relevante gewassen/groepen overeenkomstig de IPM-richtsnoeren.
 • Beoordeling van geïntegreerde plaagbestrijding op bedrijfsniveau: praktijken, inspectieprocedures, checklists.
 • Vertegenwoordigers van centrale bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling, bij het opstellen van instructies/richtsnoeren op nationaal niveau, met inbegrip van richtsnoeren voor een geïntegreerde bescherming van specifieke gewassen, en de coördinatie en controle van rapportages;
 • Vertegenwoordigers van provinciale/regionale/lokale bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij officiële controles op het niveau van de (landbouw) bedrijven (autoriteiten op het gebied van de fytosanitaire producten/gewasbeschermingsmiddelen, investeringsorganen en/of controle-/certificeringsinstanties);
 • Vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen en demonstratieboerderijen.
Zitting Begindatum Einddatum Stad Land:
1 27/06/2022 30/06/2022 Griekenland Griekenland
2 (uitgestelde zitting) 12/09/2022 15/09/2022 Krakau Poolse
3 17/10/2022 20/10/2022 Griekenland Griekenland
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanje,
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nederland
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanje,
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italië
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlijn Duitsland
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Frankrijk
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakau Poolse
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanje,
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Nederland
14 18/03/2024 21/03/2024; Bari Italië
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakau Poolse
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Letse
Geïntegreerde gewasbescherming (SUD)