Patogeenid, umbrohud ja selgrootud põhjustavad kogu maailmas märkimisväärset kasvatatavate taimede kadu. Taimekaitse on vajalik meie põllukultuuride kaitsmiseks. See muudab selle väärtuse ja kasu nii põllumajandusele ja metsandusele kui ka aiandusele ilmseks, eelkõige vähendades saagikuse vähenemist ja tagades põllukultuuride kvaliteedi. Samuti toob see ühiskonnale märkimisväärset üldist kasu: aitab kindlustada põllumajandusettevõtete sissetulekut põllumajanduses, metsanduses ja aianduses ning seega ka töökohtade kindlustamist maapiirkondades. See on oluline tegur taimekasvatuse tõhususe suurendamisel avatud maal ja nende toodete tervisekahjutuse tagamisel.

Pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva 2006. aasta temaatilise strateegia põhjal loodi uus pestitsiidide heakskiitmise ja kasutamise õigusraamistik. Selle strateegia raames võeti 21. oktoobril vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks, vähendades pestitsiidide kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevaid riske ja mõju ning edendades integreeritud taimekaitse ja alternatiivsete lähenemisviiside või võtete, nt pestitsiidide kemikaalivabade alternatiivide kasutamist.

Komisjon on hoolikalt jälginud direktiivi rakendamist ELi liikmesriikide tasandil. Tehtud on märkimisväärseid edusamme ja praeguseks on kõik liikmesriigid vastu võtnud riiklikud tegevuskavad. Hindamise tulemused näitavad siiski, et direktiivi rakendamise täielikkus ja hõlmavus on liikmesriigiti väga erinev ning liikmesriigid peaksid oma kavasid täiustama, nt need peaksid sisaldama mõõdetavaid eesmärke, et saada selge ülevaade direktiivi rakendamise ulatusest.

Eriline huvi ja püüdlused on suunatud integreeritud taimekaitse põhimõtete ja alternatiivsete lähenemisviiside või võtete, nagu pestitsiidide kemikaalivabade alternatiivide rakendamisele ja hindamisele, et vähendada sõltuvust pestitsiidide kasutamisest. Liikmesriigid ei ole veel kehtestanud selgeid kriteeriume, mis tagaksid, et kõik kutselised kasutajad rakendavad integreeritud taimekaitse üldpõhimõtteid. Integreeritud taimekaitse põhimõtete järgimist üksiktootja tasandil ei kontrollita süstemaatiliselt.

Et jätkata liikumist säästva kasutamise tavade ja direktiivi sätete parema rakendamise suunas, peetakse poliitika ja suuniste väljatöötamises ning kontrollitegevuse seires ja aruandluses osalevate isikute koolitamist põhiülesandeks ja Euroopa Komisjoni tegevuse prioriteediks.

Integreeritud kahjuritõrje koolitusprogrammi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “ üldeesmärgid on järgmised:

 • Ajakohastatud pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ kõigi aspektidega, keskendudes integreeritud taimekaitsele, mille eesmärk on parandada integreeritud taimekaitse kontseptsiooni ja integreeritud taimekaitse kavade mõistmist, et töötada välja kriteeriumid integreeritud taimekaitse rakendamise hindamiseks põllumajandusettevõtte tasandil.
 • Koolituse erieesmärgid:

  • Suurendada teadmisi pestitsiidide säästva kasutamise ja strateegiate kohta;
  • Suurendada teadmisi seotud õigusraamistiku ja nõuete kohta, pöörates erilist tähelepanu integreeritud taimekaitse erimeetmetele ja sätetele;
  • Suurendada riiklike tegevuskavade rakendamise tõhusust;
  • Tuvastada puudused, raskused ja probleemid, nagu mõõdetavate eesmärkide täiustamine;
  • Täiendada integreeritud taimekaitse põhimõtete kohaldamiseks ja hindamiseks vajalikke teadmisi ja ressursse;
  • Parandada integreeritud taimekaitse nõuetele vastavust üksiktootja tasandil.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Õigusraamistik: nõuded
 • Liikmesriigid võrdlesid rakendamist, strateegiaid ja meetmeid, teadmiste jagamist ja parimaid tavasid.
 • Integreeritud taimekaitse põhimõtted, tavad ja meetodid.
 • Liikmesriikide lähenemisviisid, teadmiste vahetamine ja parimad tavad.
 • Integreeritud taimekaitse süsteemid ja kahjuritõrjemeetodid konkreetse asjaomase põllukultuuri/rühma jaoks vastavalt integreeritud taimekaitse suunistele.
 • Integreeritud kahjuritõrje hindamine põllumajandusettevõtte tasandil: tavad, kontrollimenetlused, kontrollnimekirjad.
 • Pädevate keskasutuste esindajad, kes osalevad poliitika väljatöötamises, juhendite ja suuniste, sh konkreetsetele põllukultuuridele kohandatud integreeritud taimekaitse suuniste koostamises riiklikul tasandil ning kontrolli- ja aruandlustegevuse koordineerimises;
 • Põllumajandusettevõtte tasandil tehtavate ametlike kontrollidega seotud piirkondlike/kohalike pädevate asutuste (fütosanitaar-/taimekaitseasutused, makseasutused ja/või kontrolli-/sertifitseerimisasutused) esindajad;
 • Uurimisinstituutide ja näidisettevõtete esindajad.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 27/06/2022 30/06/2022 Ateena Kreeka
2 (edasilükatud istung) 12/09/2022 15/09/2022 Kraków Poola
3 17/10/2022 20/10/2022 Ateena Kreeka
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Hispaania
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Madalmaades
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Hispaania
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Itaalia
9 26/06/2023 29/06/2023 Berliin Saksamaa
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Prantsusmaa
11 16/10/2023 19/10/2023 Kraków Poola
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Hispaania
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Madalmaades
14 18/03/2024 21/03/2024; Bari Itaalia
15 06/05/2024 09/05/2024 Kraków Poola
16 17/06/2024 20/06/2024 Riia Läti
Integreeritud taimekaitse