Patogener, ukrudt og hvirvelløse dyr forårsager betydelige tab af dyrkede planter på verdensplan. Plantebeskyttelse er nødvendig for at beskytte vores afgrøder. Den gør dens værdi og fordele tydelig for landbrug og skovbrug samt for gartneribrug, navnlig ved at reducere udbyttetab og sikre afgrødernes kvalitet. Det giver også samfundet en betydelig overordnet fordel: bidrager til at sikre erhvervsbedrifternes indkomst inden for landbrug, skovbrug og gartneri og dermed også til at sikre beskæftigelsen i landdistrikterne. Det er en vigtig faktor for at øge effektiviteten af afgrødeproduktionen på åbne arealer og for at sikre disse produkters uskadelighed med hensyn til sundhed.

Temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider fra 2006 førte til en ny lovgivningsmæssig ramme for godkendelse og anvendelse af pesticider. Som led i denne strategi blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF vedtaget den 21. oktober (kaldet pesticiddirektivet), som fastlægger en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider ved at mindske risici og virkninger ved anvendelse af pesticider for menneskers sundhed og miljøet og fremmer anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) og alternative tilgange eller teknikker såsom ikke-kemiske alternativer til pesticider.

Kommissionen har nøje fulgt gennemførelsen af pesticiddirektivet i medlemsstaterne. Der er gjort betydelige fremskridt, og i dag har alle medlemsstater vedtaget deres nationale handlingsplaner. Selv om vurderingsresultaterne viser, at medlemsstaternes gennemførelse i henhold til pesticiddirektivet viser, at der er en enorm mangfoldighed i deres fuldstændighed og dækning, og medlemsstaterne bør forbedre deres planer, da de f.eks. bør omfatte målbare mål for at give et klart billede af omfanget af gennemførelsen af pesticiddirektivet.

Særlig interesse og ambitioner fokuserer på anvendelsen og vurderingen af IPM-principper og af alternative tilgange eller teknikker såsom ikkekemiske alternativer til pesticider med henblik på at mindske afhængigheden af anvendelsen af pesticider. Medlemsstaterne har endnu ikke fastsat klare kriterier for at sikre, at de generelle principper for IPM gennemføres af alle professionelle brugere. Overholdelsen af IPM-principperne på individuelt producentniveau kontrolleres ikke systematisk.

For fortsat at bevæge sig i retning af en bedre gennemførelse af bæredygtige anvendelsesmetoder og direktivbestemmelser behandles uddannelse af de aktører, der er involveret i udviklingen af politikker og retningslinjer, kontrolovervågning og rapporteringsaktiviteter som en vigtig faktor og en prioritet for EF's indsats.

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet for integreret bekæmpelse af skadegørere (SUD) er:

 • Ajourført med alle aspekter af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider med fokus på integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM), der har til formål at forbedre forståelsen af IPM-konceptet og IPM-ordningerne i retning af udvikling af kriterier for vurdering af IPM-gennemførelse på bedriftsniveau.
 • Specifikke mål for uddannelsen:

  • At øge kendskabet til bæredygtig anvendelse af pesticider i sammenhæng og strategier.
  • At øge kendskabet til tilknyttede retlige rammer og krav med særligt fokus på de specifikke foranstaltninger og bestemmelser vedrørende IPM.
  • At øge effektiviteten af gennemførelsesforanstaltningerne i de nationale handlingsplaner.
  • At identificere mangler, vanskeligheder og udfordringer såsom forbedring af målbare mål.
  • At forbedre kendskabet til og ressourcerne til anvendelse og vurdering af IPM-principper.
  • At forbedre overholdelsen af IPM på individuelt producentniveau.

Kurset behandler følgende emner:

 • Juridisk ramme: krav.
 • Medlemsstaterne sammenlignede gennemførelse, strategier og foranstaltninger, videndeling og bedste praksis.
 • Principper, praksis og metoder for integreret bekæmpelse af skadegørere.
 • Medlemsstaternes tilgange, videnudveksling og bedste praksis.
 • Integrerede systemer til bekæmpelse af skadegørere og metoder til bekæmpelse af skadegørere for specifikke relevante afgrøder/grupper i henhold til IPM-retningslinjerne.
 • Vurdering af integreret bekæmpelse af skadegørere på bedriftsniveau: praksis, inspektionsprocedurer, tjeklister.
 • Repræsentanter for centrale kompetente myndigheder, der er involveret i udvikling af politikker, udarbejdelse af instrukser/retningslinjer på nationalt plan, herunder afgrødespecifikke IPM-retningslinjer, koordinering af kontrol- og rapporteringsaktiviteter.
 • Repræsentanter for provinsmyndigheder/regionale/lokale kompetente myndigheder, der er involveret i offentlig kontrol på bedriftsniveau (plantesundheds- og plantesundhedsmyndigheder, betalingsorganer og/eller kontrol- og certificeringsorganer).
 • Repræsentanter for forskningsinstitutter, demonstrationsbedrifter.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 27/06/2022 30/06/2022 Athen Grækenland
2 (udsat) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Polen
3 17/10/2022 20/10/2022 Athen Grækenland
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanien
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Østrig
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanien
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italien
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Tyskland
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Frankrig
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Polen
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanien
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Østrig
14 18/03/2024 21/03/2024; Bari Italien
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakow Polen
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Letland
Integreret bekæmpelse af skadegørere