Patogener, ukrudt og hvirvelløse dyr forårsager betydelige tab af dyrkede planter på verdensplan. Plantebeskyttelse er nødvendig for at beskytte vores afgrøder. Den gør værdien og fordelen tydelig for landbrug og skovbrug samt for gartneri, navnlig ved at reducere udbyttetab og sikre afgrødernes kvalitet. Det giver også en betydelig samlet fordel for samfundet: bidrager til at sikre erhvervsbedrifternes indkomst inden for landbrug, skovbrug og gartneri og dermed også til at sikre beskæftigelsen i landdistrikterne. Det er en vigtig faktor for at øge effektiviteten af produktionen af afgrøder på åbne arealer og for at sikre, at disse produkter er sundhedsskadelige.

Temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider fra 2006 førte til en ny lovgivningsmæssig ramme for godkendelse og anvendelse af pesticider. Som led i denne strategi blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF vedtaget den 21. oktober (kaldet pesticiddirektivet) om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider ved at mindske risiciene ved og virkningerne af pesticidanvendelse for menneskers sundhed og miljøet og fremme anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) og af alternative metoder eller teknikker såsom ikke-kemiske alternativer til pesticider.

Kommissionen har nøje fulgt gennemførelsen af pesticiddirektivet på medlemsstatsniveau. Der er gjort betydelige fremskridt, og i dag har alle medlemsstater vedtaget deres nationale handlingsplaner. Resultaterne af vurderingen viser imidlertid, at medlemsstaternes gennemførelse i henhold til pesticiddirektivet er meget forskellige med hensyn til fuldstændighed og dækning, og medlemsstaterne bør forbedre deres planer, f.eks. bør omfatte målbare mål, for at give et klart billede af omfanget af gennemførelsen af direktivet om bæredygtig byudvikling.

Særlig interesse og ambitioner fokuserer på anvendelse og vurdering af IPM-principper og af alternative tilgange eller teknikker såsom ikke-kemiske alternativer til pesticider med henblik på at mindske afhængigheden af brugen af pesticider. Medlemsstaterne har endnu ikke fastsat klare kriterier for at sikre, at de generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere gennemføres af alle professionelle brugere. Det kontrolleres ikke systematisk, om principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere overholdes på individuelt producentniveau.

For fortsat at bevæge sig i retning af en bedre gennemførelse af praksis for bæredygtig anvendelse og direktivbestemmelser behandles uddannelse af de aktører, der er involveret i udvikling af politikker og retningslinjer, kontrol-, overvågnings- og rapporteringsaktiviteter som vigtige omkostninger og en prioritet for Kommissionens indsats.

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende integreret bekæmpelse af skadegørere (SUD) er:

 • Ajourført med alle aspekter af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider med fokus på integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) med henblik på at forbedre forståelsen af IPM-konceptet og IPM-ordningerne i retning af udvikling af kriterier for vurdering af gennemførelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere på bedriftsniveau.
 • Specifikke mål for uddannelsen:

  • At øge kendskabet til sammenhængen og strategierne for bæredygtig anvendelse af pesticider.
  • At øge kendskabet til tilknyttede retlige rammer og krav med særlig fokus på de specifikke foranstaltninger og bestemmelser vedrørende integreret bekæmpelse af skadegørere.
  • At gøre foranstaltningerne i de nationale handlingsplaner mere effektive.
  • At identificere mangler, vanskeligheder og udfordringer såsom forbedring af målbare mål.
  • At forbedre kendskabet til og ressourcerne til anvendelse og vurdering af IPM-principperne.
  • At forbedre overholdelsen af IPM på individuelt producentniveau.

Kurset behandler følgende emner:

 • Juridisk ramme: krav.
 • Medlemsstaterne sammenlignede gennemførelse, strategier og foranstaltninger, videndeling og bedste praksis.
 • Principper, praksis og metoder for integreret bekæmpelse af skadegørere.
 • Medlemsstaternes tilgange, udveksling af viden og bedste praksis.
 • Integrerede skadedyrsbekæmpelsessystemer og metoder til skadedyrsbekæmpelse for specifikke relevante afgrøder/grupper i henhold til IPM-retningslinjerne.
 • Vurdering af integreret skadedyrsbekæmpelse på bedriftsniveau: praksis, inspektionsprocedurer, tjeklister.
 • Repræsentanter for centrale kompetente myndigheder, der er involveret i udvikling af politikker, udarbejdelse af instrukser/retningslinjer på nationalt plan, herunder afgrødespecifikke IPM-retningslinjer, koordinering af kontrol- og rapporteringsaktiviteter.
 • Repræsentanter for provinsmyndigheder/regionale/lokale kompetente myndigheder, der er involveret i offentlig kontrol på bedriftsniveau (plantesundheds- og plantesundhedsmyndigheder, betalingsorganer og/eller kontrol- og certificeringsorganer).
 • Repræsentanter for forskningsinstitutter og demonstrationsbedrifter.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 27/06/2022 30/06/2022 Athen Grækenland
2 (udsat mødeperiode) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Polen
3 17/10/2022 20/10/2022 Athen Grækenland
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanien
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Østrig
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanien
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italien
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Tyskland
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Frankrig
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Polen
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanien
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Østrig
Integreret bekæmpelse af skadegørere