Patogeny, plevele a bezobratlí způsobují celosvětově značné ztráty pěstovaných rostlin. Ochrana rostlin je nezbytná pro ochranu našich plodin. Zviditelňuje jeho hodnotu a přínos pro zemědělství a lesnictví, jakož i pro zahradnictví, zejména snížením ztrát výnosů a zajištěním jakosti plodin. Přináší rovněž významný celkový přínos pro společnost: přispívá k zajištění příjmů podniků v zemědělství, lesnictví a zahradnictví, a tím i k zajištění zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Jedná se o důležitý faktor pro zvýšení účinnosti rostlinné výroby na otevřené půdě a pro zajištění neškodnosti těchto produktů z hlediska zdraví.

Tematická strategie udržitelného používání pesticidů z roku 2006 vedla k vytvoření nového legislativního rámce pro schvalování a používání pesticidů. Jako součást této strategie byla dne 21. října přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů tím, že se sníží rizika a dopady používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a bude podporováno používání integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů.

EK pozorně sleduje provádění směrnice o udržitelném používání na úrovni členských států. Bylo dosaženo značného pokroku a v současnosti všechny členské státy přijaly své národní akční plány. Výsledky posouzení však ukazují, že provádění členskými státy podle směrnice o udržitelném používání naznačuje, že jejich úplnost a pokrytí jsou velmi rozmanité, a členské státy by měly zlepšit své plány, například by měly zahrnovat měřitelné cíle, aby byl poskytnut jasný obraz o rozsahu provádění směrnice o udržitelném používání.

Zvláštní zájem a ambice se zaměřují na uplatňování a posuzování zásad integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů, s cílem snížit závislost na používání pesticidů. Členské státy dosud nestanovily jasná kritéria s cílem zajistit, aby obecné zásady integrované ochrany rostlin prováděli všichni profesionální uživatelé. Dodržování zásad integrované ochrany rostlin na úrovni jednotlivých pěstitelů není systematicky kontrolováno.

S cílem pokračovat v úsilí o lepší provádění postupů udržitelného využívání a ustanovení směrnice se odborná příprava pro subjekty zapojené do rozvoje politik a pokynů, kontrolní sledování a podávání zpráv řeší jako klíčová daň a priorita pro úsilí EK.

Obecné cíle programu odborné přípravy BTSF v oblasti integrované ochrany rostlin (SUD) jsou:

 • Aktuální informace o všech aspektech směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů se zaměřením na integrovanou ochranu rostlin s cílem zlepšit porozumění koncepci integrované ochrany rostlin a programů integrované ochrany rostlin směrem k vypracování kritérií pro hodnocení provádění integrované ochrany rostlin na úrovni zemědělských podniků.
 • Specifické cíle odborné přípravy:

  • Prohloubit znalosti o kontextu a strategiích udržitelného používání pesticidů.
  • Zlepšit znalosti o souvisejícím právním rámci a požadavcích se zvláštním zaměřením na konkrétní opatření a ustanovení pro integrovanou ochranu rostlin.
  • Zvýšit účinnost provádění opatření národních akčních plánů.
  • Určit nedostatky, obtíže a výzvy, jako je zlepšení měřitelných cílů.
  • Zlepšit znalosti a zdroje pro uplatňování a posuzování zásad integrované ochrany rostlin.
  • Zlepšit soulad integrované ochrany rostlin na úrovni jednotlivých pěstitelů.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Právní rámec: požadavky.
 • Členské státy porovnávaly provádění, strategie a opatření, sdílení znalostí a osvědčené postupy.
 • Zásady, postupy a metody integrované ochrany před škůdci.
 • Přístupy členských států, výměna znalostí a osvědčené postupy.
 • Systémy integrované ochrany rostlin a metody ochrany před škodlivými organismy pro konkrétní příslušnou plodinu/skupinu podle pokynů k integrované ochraně rostlin.
 • Posouzení integrované ochrany rostlin na úrovni zemědělských podniků: praxe, inspekční postupy, kontrolní seznamy.
 • Zástupce ústředních příslušných orgánů, kteří se podílejí na tvorbě politik, připravují instrukce/pokyny na vnitrostátní úrovni, včetně zásad integrované ochrany rostlin pro konkrétní plodiny, koordinace kontrol a podávání zpráv.
 • Zástupce oblastních/regionálních/místních příslušných orgánů zapojené do úředních kontrol na úrovni zemědělských podniků (rostlinolékařských orgánů/orgánů pro ochranu rostlin, platebních agentur a/nebo kontrolních/certifikačních subjektů).
 • Zástupci výzkumných ústavů, demonstračních farem.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 27/06/2022 30/06/2022 Atény Řecko
2 (odložené zasedání) 12/09/2022 15/09/2022 Krakov Polsko
3 17/10/2022 20/10/2022 Atény Řecko
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Španělsko
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nizozemsku
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Španělsko
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Itálie
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlín Německo
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francie
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakov Polsko
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Španělsko
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterodam Nizozemsku
14 18/03/2024 21/03/2024; Bari Itálie
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakov Polsko
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Lotyšsko
Integrovaná ochrana rostlin (SUD)