Патогените, плевелите и безгръбначните причиняват значителни загуби на култивирани растения в световен мащаб. Растителната защита е необходима, за да защитим нашите култури. Неговата стойност и ползи са очевидни за селското и горското стопанство, както и за градинарството, по-специално чрез намаляване на загубите на добиви и гарантиране на качеството на културите. Тя също така осигурява значителна обща полза за обществото: допринася за гарантиране на доходите на земеделските стопанства в селското стопанство, горското стопанство и градинарството, а по този начин и за осигуряване на заетост в селските райони. Това е важен фактор за повишаване на ефективността на растениевъдството на открито и за гарантиране на безвредността на тези продукти по отношение на здравето.

Тематичната стратегия за устойчива употреба на пестициди от 2006 г. доведе до нова правна уредба за одобряването и употребата на пестициди. Като част от тази стратегия на 21 октомври беше приета Директива № 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (наречена УГР), с която се създава рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди чрез намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда и насърчаване на използването на интегрирано управление на вредителите (ИУВ) и на алтернативни подходи или техники, като например нехимични алтернативи на пестицидите.

ЕК следи отблизо прилагането на Директивата относно УУП на равнището на държавите членки. Постигнат е значителен напредък и понастоящем всички държави членки са приели своите НПД. Въпреки това резултатите от оценката разкриват изпълнението от държавите членки съгласно Директивата относно УУП, което показва, че е налице огромно разнообразие в тяхната пълнота и обхват и държавите членки следва да подобрят своите планове, тъй като например следва да включват измерими цели, за да се даде ясна представа за степента на прилагане на Директивата относно УУП.

Специален интерес и амбиции са съсредоточени върху прилагането и оценката на принципите на ИУВ и на алтернативни подходи или техники, като например нехимични алтернативи на пестицидите, за да се намали зависимостта от употребата на пестициди. Държавите членки все още не са определили ясни критерии, за да гарантират, че общите принципи на ИУВ се прилагат от всички професионални потребители. Спазването на принципите на ИУВ на равнище отделен производител не се проверява систематично.

За да продължи напредъкът към по-добро прилагане на практиките за устойчиво използване и разпоредбите на директивата, обучението на участниците в разработването на политики и насоки, контролните дейности по мониторинг и докладване се разглежда като ключов фактор и приоритет за усилията на ЕК.

Общите цели на програмата за обучение по инициативата BTSF относно интегрираното управление на вредителите (УУП) са:

 • В съответствие с всички аспекти на Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди, с акцент върху интегрираното управление на вредителите (ИУВ) с цел подобряване на разбирането на концепцията за ИУВ и схемите за ИУВ, насочени към разработване на критерии за оценка на прилагането на ИУВ на равнище земеделско стопанство.
 • Специфични цели на обучението:

  • Повишаване на знанията за контекста и стратегиите за устойчива употреба на пестициди.
  • Да се подобрят знанията за съответната правна рамка и изисквания, като се обърне специално внимание на специфичните мерки и разпоредби за ИУВ.
  • Повишаване на ефикасността на мерките по националните планове за действие (НПД).
  • Да се установят пропуските, трудностите и предизвикателствата, като например подобряването на измеримите цели.
  • Подобряване на знанията и ресурсите за прилагането и оценката на принципите на ИУВ.
  • Да се подобри спазването на ИУВ на равнището на отделните производители.

Курсът разглежда следните теми:

 • Правна рамка: изисквания.
 • Държавите членки сравняват изпълнението, стратегиите и мерките, обмена на знания, най-добрите практики.
 • Принципи, практики и методи за интегрирано управление на вредителите.
 • Подходи на държавите членки, обмен на знания и най-добри практики.
 • Интегрирани системи за борба с вредителите и методи за контрол на вредителите за конкретна съответна култура/група съгласно насоките за ИУВ.
 • Оценка на интегрираното управление на вредителите на равнище земеделско стопанство: практики, процедури за проверка, контролни списъци.
 • Представители на централните компетентни органи, участващи в разработването на политики, изготвянето на инструкции/насоки на национално равнище, включително специфични за отделните култури насоки за ИУВ, координиране на дейностите по контрол и докладване.
 • Представители на провинциалните/регионалните/местните компетентни органи, участващи в официалния контрол на равнище земеделско стопанство (фитосанитарни органи/органи за растителна защита, разплащателни агенции и/или органи за контрол/сертифициране).
 • Представители на научноизследователски институти, демонстрационни стопанства.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 27/06/2022 30/06/2022 Атина Гърция
2 (отложено заседание) 12/09/2022 15/09/2022 Краков Полша
3 17/10/2022 20/10/2022 Атина Гърция
4 14/11/2022 17/11/2022 Малага Испания
5 12/12/2022 15/12/2022 Делфт На Нидерландия
7 13/03/2023 16/03/2023 Малага Испания
8 17/04/2023 20/04/2023 Болоня Италия
9 26/06/2023 29/06/2023 Берлин Германия
10 12/06/2023 15/06/2023 Тулуза Франция
11 16/10/2023 19/10/2023 Краков Полша
12 21/11/2023 24/11/2023 Мадрид Испания
13 11/12/2023 14/12/2023 Амстердам На Нидерландия
14 18/03/2024 ДОК. 21/03/2024; Бари Италия
15 06/05/2024 09/05/2024 Краков Полша
16 17/06/2024 20/06/2024 Рига Латвия
Интегрирано управление на вредителите (УГР)