De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram om livsmedelshygienisk primärproduktion – vattenlevande djur är följande:

  • Utveckla en bred kunskap om olika faror (kemiska, biologiska och fysiska) som kan uppstå längs livsmedelskedjan.
  • Tillhandahålla information om problem som är inneboende i specifika produktions-, bearbetnings-, bevarande- och distributionsmetoder för att identifiera bristande efterlevnad och bedrägliga metoder.
  • Att öka medvetenheten och utveckla kunskapen om EU:s lagstiftning och se till att den efterlevs korrekt.
  • Främja en harmoniserad anpassning till EU:s och medlemsstaternas kontrollsystem genom utbyte av bästa praxis.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna uppfylls innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

  • Personal vid behöriga myndigheter som deltar i offentlig kontrollverksamhet.
  • Det bör framgå tydligt av deras bakgrund och befattning att deltagandet i utbildningsaktiviteten är viktigt för att förbättra deras färdigheter och kompetens för arbetet.
  • Praktikanterna bör ha de tekniska färdigheter som krävs inom de områden som anges nedan.
  • Kursen kommer att ges på engelska. För att kunna förstå och aktivt delta i sessionerna, övningarna och fallstudierna uppmanar vi dig att prioritera att endast registrera deltagare som kan läsa och tala engelska.
  • Deltagarna kommer att uppmanas att förbinda sig att använda den kunskap som erhållits från kurserna och även sprida den via olika spridningsmetoder, dvs. att informera kollegerna om den information som erhållits vid utbildningen, distribuera (fotokopiering eller skicka elektroniskt) utbildningsmaterialet till sina kollegor, utarbeta informationsartiklar i nationella eller, om möjligt, i internationella tidskrifter, förbereda presentationer på grundval av utbildningsmaterialet för de nationella behöriga myndigheternas fortbildning eller andra spridningsmetoder som skulle kunna vara lämpliga för att dela den information som mottagits via BTSF-utbildningarna.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Spanien
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italien
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italien
Livsmedelshygien i primärproduktionen: Vattenlevande djur