Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF v oblasti hygieny potravín v prvovýrobe – vodné živočíchy sú:

  • Rozvíjať široké znalosti o rôznych nebezpečenstvách (chemických, biologických a fyzikálnych), ktoré sa môžu vyskytnúť v celom potravinovom reťazci;
  • Poskytovať informácie o problémoch, ktoré súvisia s konkrétnymi výrobnými, spracovateľskými, konzervačnými a distribučnými materiálmi, s cieľom identifikovať nesúlad a podvodné praktiky;
  • Upozorňovať a rozvíjať poznatky o právnych predpisoch EÚ a zabezpečiť ich správne presadzovanie;
  • Podporovať harmonizovaný prístup k fungovaniu kontrolných systémov EÚ a vnútroštátnych kontrolných systémov prostredníctvom výmeny najlepších postupov.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

  • Personál príslušných orgánov zapojených do činností úradných kontrol.
  • Na základe ich vzdelania a pracovnej pozície by malo byť jasné, že účasť na odbornej príprave je kľúčovým prvkom na zlepšenie ich pracovných zručností a spôsobilostí.
  • Stážisti by mali mať požadované technické zručnosti súvisiace s oblasťami uvedenými v tejto časti.
  • Kurz sa uskutoční v anglickom jazyku. S cieľom pochopiť a aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach, cvičeniach a prípadových štúdiách Vás vyzývame, aby ste uprednostnili registráciu len tých účastníkov, ktorí môžu čítať a hovoriť po anglicky.
  • Účastníci budú požiadaní, aby sa zaviazali využívať poznatky získané z kurzov a šíriť ich prostredníctvom rôznych metód šírenia, t. j. informovať kolegov o informáciách získaných počas odbornej prípravy, distribuovať (fotokopírovanie alebo elektronické zasielanie) školiacich materiálov svojim kolegom, pripraviť informačné články v odborných národných časopisoch alebo, ak je to možné, v medzinárodných časopisoch, pripraviť prezentácie na základe školiacich materiálov pre odbornú prípravu príslušných vnútroštátnych orgánov alebo iné metódy šírenia, ktoré by mohli byť vhodné na výmenu informácií získaných prostredníctvom odbornej prípravy BTSF.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Španielsko
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Taliansko
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Taliansko
Hygiena potravín v prvovýrobe: Vodné živočíchy