Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF v oblasti primárnej produkcie hygieny potravín – vodné živočíchy sú:

  • Rozvíjať rozsiahle poznatky o rôznych nebezpečenstvách (chemických, biologických a fyzikálnych), ktoré sa môžu vyskytnúť v celom potravinovom reťazci;
  • Poskytovať informácie o problémoch, ktoré sú charakteristické pre konkrétne metroty výroby, spracovania, uchovávania a distribúcie, s cieľom identifikovať nedodržiavanie predpisov a podvodné praktiky;
  • Zvyšovať povedomie a rozvíjať poznatky o právnych predpisoch EÚ a zabezpečiť ich správne presadzovanie;
  • Podporovať harmonizovaný prístup k fungovaniu systémov kontroly na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom výmeny najlepších postupov.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

  • Zamestnanci príslušných orgánov zapojení do činností úradných kontrol.
  • Na základe ich vzdelania a pracovnej pozície by malo byť jasné, že účasť na odbornej príprave je kľúčovým prvkom na zlepšenie ich pracovných zručností a spôsobilostí.
  • Stážisti by mali mať požadované technické zručnosti súvisiace s oblasťami uvedenými v bode.
  • Kurz sa bude konať v anglickom jazyku. Na to, aby ste porozumeli zasadnutiam, cvičeniam a prípadovým štúdiám a aktívne sa na nich zúčastňovali, vyzývame Vás, aby ste uprednostnili registráciu účastníkov, ktorí môžu čítať a hovoriť po anglicky.
  • Od účastníkov sa bude vyžadovať, aby sa zaviazali využívať poznatky získané z kurzov a šíriť ich aj prostredníctvom rôznych metód šírenia, t. j. informovať kolegov o informáciách získaných počas odbornej prípravy, distribuovať (fotokopírovať alebo elektronicky zasielať) školiace materiály medzi svojimi kolegami, pripravovať informačné články vo vnútroštátnych odborných časopisoch alebo, ak je to možné, v medzinárodných časopisoch, pripravovať prezentácie na základe školiacich materiálov pre odbornú prípravu príslušných vnútroštátnych orgánov alebo iné metódy šírenia informácií, ktoré by mohli byť vhodné na výmenu informácií získaných prostredníctvom odbornej prípravy BTSF.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Španielsko
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Taliansko
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Taliansko
Hygiena potravín v prvovýrobe: Vodné živočíchy