Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF w zakresie produkcji podstawowej w zakresie higieny żywności – zwierzęta wodne są następujące:

  • Rozwijanie szerokiej wiedzy na temat różnych zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych), które mogą wystąpić w całym łańcuchu żywnościowym;
  • Dostarczanie informacji na temat problemów nieodłącznie związanych z konkretną produkcją, przetwarzaniem, konserwacją i dystrybucją w celu zidentyfikowania niezgodności i oszukańczych praktyk;
  • Zwiększanie wrażliwości i poszerzanie wiedzy na temat przepisów UE oraz zapewnienie ich prawidłowego egzekwowania;
  • Promowanie zharmonizowanego dostosowania do funkcjonowania unijnych i krajowych systemów kontroli poprzez wymianę najlepszych praktyk.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

  • Pracownicy właściwych organów uczestniczący w czynnościach związanych z kontrolą urzędową.
  • Z wykształcenia i stanowiska zawodowego powinno jasno wynikać, że uczestnictwo w szkoleniu jest kluczowym elementem poprawy ich umiejętności i kompetencji na potrzeby ich pracy.
  • Stażyści powinni posiadać wymagane umiejętności techniczne związane z dziedzinami wymienionymi w pkt.
  • Kurs odbędzie się w języku angielskim. Aby móc zrozumieć sesje, ćwiczenia i studia przypadku oraz aktywnie uczestniczyć w nich, zachęcamy do priorytetowego traktowania wyłącznie tych uczestników, którzy mogą przeczytać język angielski i mówić nimi.
  • Uczestnicy zostaną poproszeni o zobowiązanie się do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas kursów, a także rozpowszechniania jej za pomocą różnych metod rozpowszechniania, tj. informowania współpracowników o informacjach otrzymanych podczas szkolenia, rozpowszechniania (kopiowania zdjęć lub wysyłania drogą elektroniczną) materiałów szkoleniowych wśród swoich kolegów, przygotowywania artykułów informacyjnych w profesjonalnych czasopismach krajowych lub, w miarę możliwości, w międzynarodowych czasopismach, przygotowywania prezentacji na podstawie materiałów szkoleniowych na potrzeby szkoleń zawodowych właściwych organów krajowych lub innych metod rozpowszechniania, które mogłyby być odpowiednie do dzielenia się informacjami otrzymanymi w ramach szkoleń BTSF.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Hiszpania
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Włochy
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Włochy
Higiena żywności w produkcji podstawowej: Zwierzęta wodne