De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma inzake levensmiddelenhygiëne primaire productie — waterdieren zijn:

  • Het ontwikkelen van een brede kennis van de verschillende gevaren (chemisch, biologisch en fysisch) die zich in de voedselketen kunnen voordoen;
  • Informatie te verstrekken over problemen die inherent zijn aan specifieke productie-, verwerkings-, conserverings- en verspreidingsmethoden om niet-naleving en frauduleuze praktijken op te sporen;
  • Bewustmaking en ontwikkeling van kennis over de EU-wetgeving en waarborging van de correcte handhaving ervan;
  • Bevorderen van een geharmoniseerde toepassing van de controlesystemen van de EU en de lidstaten door beste praktijken uit te wisselen.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

  • Personeel van bevoegde autoriteiten dat betrokken is bij officiële controleactiviteiten.
  • Uit hun achtergrond en functie moet duidelijk blijken dat hun deelname aan de opleiding een wezenlijke bijdrage levert aan het verbeteren van hun vaardigheden en competentie met het oog op hun dagelijkse werkzaamheden.
  • De stagiairs moeten beschikken over de vereiste technische vaardigheden met betrekking tot de hieronder genoemde gebieden.
  • De voertaal van de cursus is Engels. Om de sessies, oefeningen en casestudy’s te kunnen begrijpen en er actief aan deel te nemen, verzoeken wij u alleen de deelnemers te registreren die Engels kunnen lezen en spreken.
  • De deelnemers wordt verzocht zich ertoe te verbinden de met de cursussen opgedane kennis te gebruiken en deze ook via verschillende verspreidingsmethoden te verspreiden, d.w.z. de collega’s te informeren over de informatie die zij tijdens de opleiding hebben ontvangen, het opleidingsmateriaal te verspreiden (fotokopiëren of elektronisch verzenden) onder hun collega’s, informatieve artikelen op te stellen in de nationale vaktijdschriften of, indien mogelijk, in internationale tijdschriften, presentaties voor te bereiden op basis van het opleidingsmateriaal voor de professionele opleidingen van de nationale bevoegde autoriteiten of andere verspreidingsmethoden die geschikt kunnen zijn om de via de BTSF-opleidingen ontvangen informatie te delen.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Spanje
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italië
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italië
Levensmiddelenhygiëne bij de primaire productie: Waterdieren